زندگی نامه و مختصری از اشعار محمد کاظم طوسی

زندگی نامه و گزیده ای از اشعار استاد محمد امین ادیب طوسی

زندگی نامه و گزیده ای از اشعار استاد احمد کمال پور(کمال)

زندگی نامه و گزیده ای از اشعار استاد غلامرضا میرزا جانی (قدسی)

زندگی نامه و گزیده ای از اشعار استاد علی باقرزاده (بقا)

معرفی اخوان ثالث،اشعار،زندگی نامه