شعر و شعرای مشهد

مشهد>میراث ماندگار>شعر و شعرا

مجتبی لطفی جمعه 1398/8/3

بعد از دوره طلایه داران که پیشگامان شعر فارسی بعد از حمله تازی به ایران بودند دومین دوره از شعر فارسی اغاز میشود و به دلیل این که خاستگاه شعر فارسی از خراسان بوده است و اغلب شعرای بزرگ مانند فردوسی از این خطه برخاسته بودند این سبک را خراسانی نامیدند