ابشار زیبای تلغور،از تفرجگاه های مشهد،جاهای دیدنی مشهد

معرفی ابشار بکر و زیبای تلغور با تصاویر اختصاصی

ابشار خواجه حسین اباد

ابشار خواجه حسین اباد با تصاویر اختصاصی