• استاد شجریان

  استاد شجریان و استاد لطفی در حین اجرا

میراث ماندگار>هنر و هنرمندان>موسیقی

موسیقی


موسیقی در ایران دارای پیشینه ای است که تاریخ ان به قبل از اسلام برمیگردد و یکی از مولفه های فرهنگ و هنر ایرانی به شمار میرود

موسیقی شهر مشهد:

موسیقیدان ها و نوازندگان معروف دوره ساسانیان:

 • باربد:موسیقیدان و نوازنده چیره دست دربار خسروپرویز بود که داستان های بسیاری درباره او نقل شده است دهرود سازی که باربد ان را می نواخته است
 • نکیسا:نوازنده چنگ مشهور عهد ساسانی که شرح رقابت وی با باربد دیگر نوازنده دربار خسروپرویز در کتاب نظامی امده است
 • بامشاد:یکی از موسیقیدان های دوران ساسانی که مانند باربد بینظیر بوده است
 • ارزو:دختری چنگ نواز و چامه گو(سرود خوان) عصر ساسانی
 • ازادوارچنگی: چنگ نواز دوره ساسانیان
 • ازاده: نام کنیز بهرام گور که چنگ نواز بوده است
 • سرکش: از رامشگران چیره دست دربار خسرو پرویز است
 • فتنه:نام کنیز بهرام گور او چنگ را بغایت خوب می نواخت
 • افرین:چامه گوی عصر ساسانی

باربد هفت خسروانی ،سی لحن و سیصد و شصت دستان ساخته بود که با ایام هفته و سی روز ماه و سیصد و شصت روز سال تناسب داشت

الحان سی گانه باربد که نظامی در کتاب خسرو شیرین  به انها اشاره کرده است:

 1. ارایش خورشید
 2. اورنگی
 3. گنج یاد اور
 4. گنج گاو
 5. گنج سوخته
 6. شادروان مروارید
 7. تخت طاقدیسی
 8. ناقوسی
 9. حقه کاووس
 10. ماه بر کوهان
 11. مشکدانه
 12. نیمروز
 13. سبز در سبز
 14. قفل رومی
 15. سروستان
 16. سروسهی
 17. نوشین باده
 18. رامش جان
 19. ناز نوروز
 20. مشگویه
 21. مهرگانی
 22. مروای نیک
 23. راه شبدیز
 24. شب فرخ
 25. فرخ روز
 26. غنچه کبک دری
 27. نخجیرگان
 28. کین سیاووش
 29. کین ایرج
 30. باغ شیرین

بانوان عرصه موسیقی در دوره اسلامی:

 • عرفان:نام زنی سرودگوی در عصر عباسی
 • عریب مامونیه: (227-181 ق) از زنان شاعر،ادیب و عود نواز بوده است که در صنعت غنا شهرت بسیاری داشته است و گویند وی دخترجعفر بن یحی برمکی است
 • عزة المیلا: زنی مغنی و از اولین کسانی بود که غنای موقع را در حجاز خواند او در غنا و نواختن عود مهارت زیادی داشته است
 • لهب: زنی موسیقیدان در دوره عباسی و خلافت متوکل

در دوره اسلامی سازهای زهی مضرابی بیش از سایر سازها اهمیت داشته است این سازها عبارتند از:

 • از رایج ترین سازهای زهی طنبور،قانون،بربط،عود را میتوان نام برد
 • در دسته سازهای زهی ان دوره دو ساز رباب الشاعر و چنگ از نظر این که برای همراهی و اواز و شعر زیاد به کار میرفت ارزش خاصی داشت

بربط: بعضی گویند تار یکی از سازهای ملی ایران همان بربط باستانی است که بعدها عود نامیده شده است

عود: این ساز در اصل همان بربط ایرانی است فارابی برای اولین دفعه به شرح ان پرداخته است

رباب:سازی رشته ای این ساز از ایران و کشورهای عربی به مغرب زمین راه یافت و تغییر شکل داد و به نام های ویولن تسمیه شده است نوعی از این ساز در ایران کمانچه نامیده میشود

طنبور:طنبور خراسانی و طنبور بغدادی دو نوع طنبور بوده است

چنگ: بسیاری از سازهای باستانی به الهام از کمان ساخته شد یکی از ساده ترین انها چنگ است چنگ سازی است از خانواده تار که انواع ابتدایی ان شکل مثلث را داشته است این ساز در دو هزار سال پیش در بابل و اشور رایج بوده است چنگ دارای هشت یا نه سیم بوده است،در عهد ساسانیان چنگ محبوب ترین و معروفترین سازها بوده است در شاهنامه مکرر نام ان برده شده است،نکیسا موسیقیدان معروف دربار خسروپرویز در نواختن ان مهارت داشته است،در طاق بستان دو صحنه شکار است که نوازندگان در حال نواختن چنگ میباشند

 • از سازهای بادی کرنا،سرنا،شیپور،نی و قره نی معمول بوده است
 • از سازهای ضربی طبل و دف اهمیت بیشتری داشت و دف با چنگ همراهی میکرد

نظرات و تالیفات درباره موسیقی:

عقاید:

 • امام محمد غزالی :

وی درباره موسیقی از جنبه مذهب عقیده ای مهم ابراز کرده است که شرح ان در زیر امده است :

غزالی در کتاب احیا العلوم با جملات ذیل موضوع حرام بودن موسیقی را امری بی معنی وناصواب دانسته است “چرا حرام است از ان جهت که خوش است که خوشی ها حرام نیست اواز بلبل خوش است وحرام نیست سبزه و اب روان و نظاره گل و شکوفه خوش است و حرام نیست پس اواز اندر حق گوش همچون سبزه و اب روان است اندر حق چشم و همچون بویمشک است اندر حق بینی و همچون طعم خوش است اندر حق ذایقه و همچون حکمت های نیکوست اندر عقل و این خواص را لذت است چرا باید که حرام باشد”

تالیفات:

ابو نصر فارابی،”موسیقی الکبیر”

خواجه نصیر الدین طوسی،”صحت نامه”

جابر بن حیان طرطوسی،”کراوس”

ابن سینا،”شفا”

محمد بن محمود املی،”نفائس الفنون”

علامه شریعت سنگلجی،”موسیقی و اسلام”

 • ساز گرفتن با کسی:کنایه از دمساز شدن،هماهنگ شدن،به ساز کسی رقصیدن میباشد
 • عروس ارغنون زن: کنایه از ستاره زهره
 • در سماع امدن:در رقص و پایکوبی امدن
 • شاباش(شاد باش):انعامی که از طرف صاحب مجلس داده میشود
 • دارامب و دورومب: کنایه از شکوه و جلال ظاهری
 • دیمبل و دیمبو:بزن بکوب،ساز و اواز
 • برای کسی دلی دلی خواندن: در جواب مطالبه کسی حق خود را سخنان بی معنی و غیر مربوط گفتن یا انکار کردن
 • یک دهان خواندن: یک بار اواز خواندن
 • رقص شتری :رقصی که از روی قاعده نباش
 • اواز خر در چمن:خواندن،اواز خوانی که صدای خوبی ندارد
 • زلم زیمبو:کنایه از ساز و اواز میباشد
 1.  علم الایقاع
 2. علم الغنج،
 3. علم اوسط
 4. علم تالیف
 5. علم موسیقی

عمل:

در اصطلاح موسیقی قدیم به معنای ترکیب اهنگ است

تصانیف و عمل در موسیقی قدیم یازده قسم بوده است :نوبت،بسیط،کل الضروب،ضربین،کل النعم،نشید العرب،عمل،صوت،پیشرو،زخمه،قطعه

انواع موسیقی در ایران عبارتند از:

 • کلاسیک(موسیقی سنتی ایران)
 • مجلسی(با ارکستر مجلسی 2 تا 12 نفره)
 • نواحی(شامل اوازها،ترانه ها،نغمه های روستایی و شهری)
 • مذهبی
 • ملی

مقامات موسیقی ایرانی:

برای طبقه بندی انواع موسیقی ایرانی از مقام یا پرده استفاده میشده است

 دوازده مقام موسیقی ایرانی عبارتند از:

 1.  عشاق،
 2.  نوا
 3.  بوسلیک
 4.  راست
 5. ، عراق
 6.  اصفهان
 7. زیرافکند
 8.  بزرگ
 9.  زنگوله
 10. رهاوی
 11. حسینی
 12. حجازی

سی و دو مقام که علی بن محمد جرجانی معمول دانسته است:

 1. عذرا
 2. دوستکانه
 3. معشوق
 4. خوش سرا
 5. خزان
 6. نوبهار
 7. وصال
 8. گلستان
 9. غمزده
 10. مهرگان
 11. دلگشا
 12. بوستان
 13. زنگوله
 14. مجلس افروز،ن
 15. سیم
 16. جان فزا
 17. اصفهانک
 18. غزال
 19. ،وامق
 20. نوروز عرب
 21. ماهوری،
 22. فرح،ب
 23. یضا،
 24. محیر،
 25. حجازی،
 26. زنده رود،
 27. عراق
 28. زیر افکند
 29. کوچک
 30. ،مزدکانی
 31. نهفت
 32. خضرا

انواع خوانندگی :

در قدیم دو نوع ترانه خوانی معمول بوده است “شروه” و “باغاتی” شروه خوان یا شروه گوی به شهری خوان اطلاق میشده است و باغاتی گوی یا کوچه باغی خوان اوازخوان های روستایی،داش مشتی ها بودند

موسیقی مذهبی:

موسیقی مذهبی:موسیقی ای برای تزکیه نفس و ایجاد حس شفقت و مهربانی ،بشر دوستی و خدا پرستی است موسیقی مذهبی در ایران در تعزیه و ایام عزاداری شنیده میشود. ریشه تاریخی تعزیه در ایران به طایفه ال بویه بعد از تسخیر بغداد بر میگردد احمد معز الدوله از طایفه ال بویه برای اولین بار در روز عاشورا بغداد را تعطیل عمومی اعلام کرد و دستور داد به احترام امام حسین در دهه اول محرم همه مردم سیاه بپوشند و اولین مراسم تعزیه برگزار کردند این مراسمات تا دوره سلجوقی ادامه پیدا کرد در زمان شاه عباس به منظور رسیدن به هدف های سیاسی شعایر مذهبی شیعه زیاد شد و با شدت بیشتری ادامه یافت در زمان قاجار دسته گردانی با تشریفات بیشتری انجام شد

اهم موسیقی مذهبی:

 1. روضه خوانی
 2. نوحه
 3. اذان
 4. مناجات
 5. شبه خوانی یا تعزیه خوانی
 6. چاوشی
 7. مولودی خوانی
 8. مثنوی خوانی
 9. موسیقی دراویش

موسیقی دراویش:

معمولا دراویش قادریه شبهای سه شنبه و جمعه در تکیه گاه ها جمع میشدند و تحت نظر خلیفه ابتدا به ذکر اولیاء الله و بیان احادیث  نبوی می پردازند سپس دف زن ها شروع به اشعار مخصوص همراه با نواختن دف و تاس و گاهی نی میکردند

 مولودی خوانی:

در جشن ولادت برگزار میگردد وشعر خوانی با نواختن دف میباشد

مثنوی خوانی:

در تکایای شاه نعمت الله ولی  انجام میشده است و یک نفر با صدای خوش اشعار مثنوی را می خوانده و بقیه دراویش سر در جیب مراقبت فرو میبردند

سرود ملی قبل از انقلاب:

اولین سرود ملی ایران در سال 1312 ساخته شد این سرود به مدت 45 سال سرود ملی ایران بود

تاریخچه:

 • زمانی که رضا شاه قصد داشت از ترکیه دیدن نماید از ایران خواسته شد تا نت سرود ملی ایران را بفرستند تا هنگام ورود پادشاه برای مراسم تشریفات این سرود خوانده شود
 • رضا شاه از شیخ الرئیس اشرف رئیس انجمن ادبی ایران میخواهد تا یک سرود ملی بسازند
 • هیئتی متشکل از شیخ الرئیس افسر،ملک الشعرای بهار،پارسا تویسرکانی،سعید نفیسی و عباس فرات جلسه ای تشکیل دادند و دو قطعه شعر با دو وزن مختلف سرودن و به ستاد ارتش فرستادند
 • ولی چون شاعران هیچکدام اهنگساز نبودند شعر مهیج نبود بنابراین از ستاد ارتش خواسته شد تا اهنگ سرود توسط یکی از افراد دسته موزیک ارتش تهیه شود و در اختیار انجمن ادبی قرار بگیرد تا شعر را بر مبنای ان بسرایند
 • از طرف ستاد ارتش سرهنگ مین باشیان رئیس دسته جات موزیک و ستوان دوم داوود نجمی مقدم مامور ساختن اهنگ و نواختن این اهنگ در انجمن ادبی شدند تا منطبق بر ان اشعاری سروده شود
 • هنگام سرودن اشعار این سرود ملی در انجمن ادبی ستوان نجمی مقدم اهنگ را مینواخت و هم زمان شعر ان سروده میشد
 • این سرود در سه قسمت نخست سرود شاهنشاهی که شیخ الرئیس افسر ساخته است قسمت دوم سرود پرچم است که سراینده پارسا تویسرکانی بود و قسمت سوم سرود ملی است که گوینده شیخ الرئیس افسر است این سرود چهل و پنج سال سرود ملی ایران بود

سرود ملی ایران پس از انقلاب را اقای محمد بیگلربیگی ساخته است این سرود اوایل انقلاب ساخته شده است و در سال 1371 منسوخ میگردد و سرود جدیدی جایگزین میشود

زنج:

نام یکی از الات موسیقی قدیم ایران است که مردم خراسان بیشتر ان را به کار میبردند و هفت تار داشته است

محمد رضا شجریان:

کیوان ساکت:

پرویز مشکاتیان:

کریم فکور:

در سال 1304 در مشهد متولد شد و تحصیلات خود را تا سال سوم دانشکده حقوق ادامه داد و از سال 1325 ش همکاری خود را با رادیو اغاز کرد فکور مدتی ترانه های فکاهی و انتقادی را برای تئاتر تهران می سرود لکن ذوق خود را روی ترانه سازی برای خوانندگان رادیو متمرکز کرد از ترانه های معروف وی گلنارخواننده داریوش رفیعی،نازنین من نشود رام دیگری خواننده دلکش،راز اشک خواننده پوران،غوغای ستارگان خواننده پروین،اخرین ترانه خواننده الهه

محمد میر نقیبی مشهدی :

متولد 1302 شهر مشهد است در تهران از کلاس استاد صبا ویولن و از روح الله خالقی تئوری موسیقی و از محمد علی خادم میثاق سلفژ و دیکته موسیقی را اموخت وی از سال 1328 در هنرستان موسیقی ملی به کار پرداخت و به تدریس پرداخت مدتی در ارکستر انجمن ملی ویولن نواخت و با ارکستر گلها نیز همکاری داشت میرنقیبی ترانه هایی هم برای بانو زهره،دلکش،عاشورپور،رومی و جفرودی ساخته است

ایرج تیمورتاش ملک :

فرزند معز الدین به سال 1306 در مشهد متولد شده است سالها با رادیو همکاری کرده است و ترانه های زیادی سروده است

میر فضل الله:

پسر میر مقصود از سادات مشهد بوده است  که طنبور مینواخت و چون اوازی خوش داشت نزد شاه عزیز شد و در حلقه مجلس نویسان وی درامد و بعد از ان به منصب وزارت غلامان شاهی رسید

میرظلی مشهدی:در دوره عباسی میزیسته و دارای اوازی خوش بوده است و مداحی میکرده است

امیر شریفی مشهدی:از موسیقیدانان قرن دهم هجری است

حافظ بابا جان: نوازنده خراسانی قرن دهم

حافظ پناهی: از اوازخوانان قرن دهم از اهالی خراسان

حافظ شربتی: از موسیقیدان  های قرن دهم از اهالی خراسان

حبیب الله خراسانی: از امیرزادگان و شعرای خراسانی که عود را خوب می نواخته است

کنسرت قمر الملوک وزیری:

قمرالملوک وزیری در سال 1309 در مشهد به همراه حبیب سماعی کنسرتی در ارامگاه فردوسی اجرا کرد و عواید زیاد ان را برای امور خیریه و بنای ارامگاه بخشید

منابع:

1-مجتبی لطفی،”عکاس و پژوهشگر”

2-نصرت الله حدادی،”فرهنگنامه موسیقی ایران”

3-مقاله روزنامه خراسان

لذت یک سفر خوش و خاطره انگیز:

پارک ابی ایرانیان

پارک های ابی :  

برای اشنایی بیشتر با پارک های ابی شهر مشهد کلیک بفرمائید

الماس شهر

 شهر بازی ها :

برای اشنایی بیشتر با شهر بازی های شهر مشهد کلیک بفرمائید

پارک گلها

پارک ها و بوستانها :

برای اشنایی بیشتر با پارک ها و بوستان های شهر مشهد کلیک بفرمائید

غذاهای معروف

غذاهای معروف :  

برای اشنایی بیشتر با غذاهای معروف و محلی شهر مشهد کلیک بفرمائید

مراکز خرید شهر مشهد:

 یکی از اصلی ترین برنامه های تفریحی مسافران شهر مشهد به غیر از رفتن و گشت و گذار در مناطق ییلاقی اطراف مشهد گردش کردن و خرید در بازار ها،پاساژها و مراکز خرید میباشد برای اشنایی بیشتر با بازار های شهر مشهد

سوغاتی های شهر مشهد:

ادویه جات سوغات شهر مشهد،معرفی کامل شهرستان مشهد

نبات،زرشک،زعفران،نخود،کشمش،انگشترهای عقیق و فیروزه،سجاده،مهر،تسبیح،عطر،ظروف سنگی و برخی از خشکبار مانند برگه زردالو و…سوغاتی های شهر مشهد میباشندبرای اشنایی بیشتر با سوغات  شهر مشهد 

تقویم رویدادهای گردشگری استان خراسان رضوی:

این رویدادها در 42 روستا،16 بخش،28 شهرستان،28 اقامت گاه بوم گردی و چادر سیاه،10 مکان تاریخی،13 بوستان،13 مجموعه تاریخی و هشت پایگاه پژوهشی برگزار خواهد شد(منبع :سایت وزارت میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان خراسان رضوی)

شاهنامه خوانی

نام رویداد شکل برگذاری تاریخ رویداد
جشن نوروزگاهجشنواره استانی ایام نوروز
جشنواره تیرگانجشنواره محلیاواسط خردادماه
جشن سدهجشنواره محلیاخر اذر ماه
جشن شب یلداجشنواره محلیابان ماه
جشنواره بازی های بومی محلیجشنواره محلی ایام نوروز
جشن روز روستاجشن استانی اول و سیزده فروردین
کشتی چوخهجشنواره استانی فروردین ماه
جشنواره غذاهای سنتیجشن محلیابان ماه
جشن سمنو پزانجشن محلیدیماه
مراسم ایینی بلغور پزانجشن محلیاواسط اردیبهشت ماه
جشن حلیم پزانجشن محلیاواسط اردیبهشت ماه
جشنواره پخت نان محلیجشن محلیخرداد ماه
جشنواره شیر دوشانجشن محلیاواخر فروردین
جشنواره شکوفه های البالوجشن استانی اواخر اردیبهشت ماه
جشنواره شکوفه های گیلاسجشن محلیاواخر اردیبهشت ماه
جشنواره گل غلطانجشن محلیاواخر اردیبهشت ماه
جشنواره موسیقی سنتیجشن محلیابان ماه
جشنواره پرواز بادبادکهاجشن محلیاواسط اردیبهشت
هفته فرهنگی کلات جشن محلی اواسط اردیبهشت ماه
مسابقه دوچرخه سواری چشمه سبزجشن محلی
جشن شیشلیک شاندیزجشن محلیاواسط مرداد ماه
جشن بستنی طرقبهجشن محلیاواسط تیر ماه
جشن خرمنجشن محلی9 و10 خرداد
جشنواره ریواسجشن محلیشهریور ماه
جشن شکوفه بادامجشن محلیاوایل فروردین
جشنواره تاک پلوجشن محلیاواخر فروردین
جشن برداشت نعناجشن محلیاردیبهشت ماه
جشن برداشت الوجشن محلیشهریور ماه
جشن برداشت انگورجشن محلیشهریور ماه
جشن برداشت پستهجشن محلیاواسط مرداد ماه
جشن برداشت گردوجشن محلیمرداد ماه
جشن برداشت انارجشن محلیاوایل مهر ماه
جشن زعفرانجشن محلی اواخر ابانماه
جشنواره شاتوتجشن محلی اواسط خرداد
جشن گیاهان داروییجشن محلی 27 مرداد ماه
جشنواره گردشگری خوافجشنواره استانیاوایل مهرماه
مراسم اربعینایام اربعین

لذت یک سفر خوش و خاطره انگیز:

پارک ابی ایرانیان

پارک های ابی :  

از اصلی ترین برنامه های تفریحی مسافران شهر مشهد گشت و گذار در مناطق ییلاقی،خوردن غذاهای معروف در رستوران ها، خرید کردن از بازار ها ،رفتن به پارک های ابی،گردش کردن در پارک های شهری و استفاده از وسایل متعدد شهر بازی های شهر مشهد میباشد…ادامه مطلب 

باغ گلها بلوار معلم،پارک ها و بوستانهای شهر مشهد،جاذبه های گردشگری شهر مشهد،دیدنی های شهر مشهد

پارک ها و بوستانها :

مهمترین انگیزه های مراجعه به پارکها پر کردن اوقات فراغت،استراحت،ارامش،پیک نیک،سرگرمی و بازی میباشد در مشهد پارک ها و بوستان های متنوعی جهت رسیدن به این اهداف وجود دارد پارک های موضوعی نیز وجود دارند که علاوه بر پر کردن اوغات فراغت با اهدافی مانند اموزش و ….بنا شده اند مانند بوستان دانش …..

اش محلی مشهد

غذاهای معروف :  

مشهدبه شهر غذا شهرت دارد دارای بیشترین واحد در حوضه صنفی رستوران داران در بین شهر های ایران (850 واحد) است دارای بهترین و با کیفیت ترین غذا ها و رستوران ها میباشد دارای غذای ثبت ملی شده (شیشلیک) است دارای غذاخوری های ارائه دهنده غذاهای سنتی و محلی میباشدادامه مطلب 

الماس شرق

 شهر بازی ها :

از اصلی ترین برنامه های تفریحی مسافران شهر مشهد گشت و گذار در مناطق ییلاقی،خوردن غذاهای معروف در رستوران ها، خرید کردن از بازار ها ،رفتن به پارک های ابی،گردش کردن در پارک های شهری و استفاده از وسایل متعدد شهر بازی های شهر مشهد میباشد…ادامه مطلب 

خاص ترین ها:

 این موارد هر کدام از بابت موضوعی خاص هستند مثلا تاریخ یا شکل و… که به نظرم  برای گردشگران محترم جذابیت داشته باشد

قلعه عماد

بین روستاهای ال،پنمنه،کلاته عرب در مسیر تاریخی توس به کلات بر بالای کوهی به ارتفاع نزدیک 3000 متر بقایای قلعه ای تاریخی به سبک قلعه های اسماعیلیان قرار دارد این قلعه از سه طرف پرتگاه است و فقط از یک طرف میتوان به داخل ان راه یافت از این قلعه در متون تاریخی یاد شده است امروزه از بقایای این دژ استحکامی دیوارها،برج ها و حوضی ساروجی بر جا مانده است این قلعه از سده نهم هجری مورد استفاده حکام تیموری بوده است و تا زمان صفویه رونق داشته است

منابع:1):اطلاعات شخصی 2):مشهد تالیف معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری مشهد

سنگ نگاره های پرنواز

دشت باستانی توس به دلیل اقلیم مساعد،وجود مراتع و چشمه های فراوان هزاران سال مسکن و موطن اقوام گوناگون بوده است باستان شناسان دلایل متعددی را عنوان کرده اند که نشان دهنده این قدمت میباشد ازجمله این دلایل میتوان به وجود ابزار های سنگی اشاره کرد. در سالهای 1354،1353 یک هیات مشترک از دیرین شناسان ایرانی و فرانسوی در بررسی اطراف روستای ابروان در فاصله چهل کیلومتری شرق مشهد موفق به کشف 60 عدد ابزار سنگی گردیدند که قدمت این مجموعه به هزاران سال قبل برمی گردد و قدیمی ترین نشانه ابزار سازی در ایران است از دیگر دلایل وجود تپه نادری در جنوب شهر میباشد که موید زیستگاه از هزاره پنجم پیش از میلاد است و پیشرفت و تکامل فرهنگی این منطقه را نشان می دهد. به دلیل اقامت دراز مدت پارت ها در شمال خراسان و استقلال نسبی ان اقوام ناحیه مشهد رونق و ابادانی خود را داشته است. از هزاره اول پیش از میلاد نیز چهار محوطه تاریخی در مشهد توسط باستان شناسان شناسایی شده است. از دلایل دیگر میتوان به وجود اسامی که برگرفته از تاریخ پیش اسلام ایران است اشاره کرد مانند مغان،گوش،بهره،ال و… اما افزون بر این دلایل که عنوان شد در اطراف مشهد سنگ نگاره های بسیاری وجود دارد با نقش های حیوانات،انسان های شکارچی و ایین های سنتی که قدمت این نقوش به دوران نوسنگی بر میگردد مکان بعضی از این سنگ نگاره ها بعضا در ارتفاعات میباشد و بنا به گفته کارشناسان چند کلونی سنگ نگاره در ایران وجود دارد که یکی از انها در شهرستان مشهد و دشت توس واقع است.بیشترین تصویری که در این سنگ نگاره ها به چشم می خورد متعلق به بز کوهی است 

کتیبه خانتاشی

کتیبه سنگی خانتاشی در دره ال است که در ماه صفر 916 هجری قمری برابر با 1510 میلادی به امر سر سلسله ازبکهای شیبانی، ابوالفتح محمد شیبانی خان مشهور به شیبک خان بر روی صخره ای در دره ال نوشته شده است و حاوی شرح فتوحات وی و ادعاهایش مبنی بر خلیفه الرحمن بودن اوست همچنین یاداور شده که معماران وی مشغول بازسازی و عمران شهر توس یا یادگار خانی بوده اند (ظاهرا ان قسمت از باره شهر توس در دروازه شرقی مرو که مرمت شده بنا بر همین فرمان بوده است)منظور از یادگار خانی نام ابداعی شیبک خان برای شهر حماسی توس بوده است چون خواسته با این نام جدید یادگاری از خود باقی بگذارد شیبک خان چند ماه بعد از تحریر این کتیبه به دست شاه اسماعیل صفوی کشته شد اما کتیبه اش تا کنون در دره ال بر جا مانده است 

میل روستای اخنگان

در منطقه فرهنگی تاریخی توس و بعد از روستای توس که در 25 کیلومتری شهر مشهد(فاصله از پارک ملت) قرار دارد با عبور از روستاهای شوراب،حسن اباد به روستای تاریخی اخنگان میرسیم در ابتدای روستا برج مقبره ای قرار دارد به نام برج یا میل اخنگان نمونه این برج در شهر های دیگر مانند کاشمر و …وجود دارد ولی این گونه بناها با این تزیینات ریشه در ترکستان دارد و مشهورترین انها گورمیر است میل اخنگان بنایی است اجری که از داخل هشت گوشه و از خارج مدور است در داخل بنا نقش و نگاری دیده نمیشود ولی درخارج دبوار ،نیم ستون ها و بام با کاشی هایی به رنگ لاجوردی،ابی فیروزه ای تزیین شده است این بنا احتمالا متعلق به بانویی است که در دوره تیموری درگذشته است برخی معتقد هستند ارامگاه متعلق به گوهرتاج خواهر گوهر شاد اغا میباشد ….

منابع:1):اطلاعات شخصی2):اثار ایران تالیف اندره گدار،یدا گدار،ماکسیم سیرو

چهار طاقی بازه هور

چهار طاقی بازه هور بنایی چهار ضلعی است که گنبدی بروی ان قرار دارد. این بنا در گذشته به عناصر معماری دیگری در ضلع شرقی متصل بوده است.بنا مربوط به دوره ساسانی و به قرن سوم میلادی تعلق داشته است این بنا در مسیر تاریخی مشهد به زاوه(تربت حیدریه) و 75 کیلومتری مشهد و به فاصله چند کیلومتر بعد از خانه های روستای رباط سفید در راه روستای اسد اباد قرار دارد کاربری این بنا به گفته برخی اتشگاه بوده است و به نام اتشکده بازه هور ان را میشناسند ولی برخی پژوهشگران ان را در زمره چهارطاقی های گاه شماری و محاسبه نجومی در معماری ایران باستان میدانند و برخی نیز مانند اندره گدار علاوه بر این که ان را بنایی مذهبی نمیداند این بنا را به عنوان یکی از ملحقات دو بنای قلعه دختر و قلعه پسر که بر گردنه کوه مجاور قرار دارند به شمار می اورد نام بازه هور به معنای دره خورشید اشاره ای به محل استقرار ان دارد .در غرب روستای رباط سفید روستایی با نام بازه هور نیز وجود دارد 

منابع:

ا):اثار ایران تالیف اندره گدار،یداگدار،ماکسیم سیرو2):مشهد تالیف معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری مشهد3):اطلاعات شخصی 

نقاشی های سقف حمام مهدی قلی بیگ

در زمان مرمت بنای تاریخی حمام مهدی قلی بیگ مشخص گردید سقف و دیوارها در مجموع از 28 لایه تشکیل شده است که پس از لایه برداری بخشی از جداره سیزده لایه نقاشی هویدا گردید نقاشی های لایه سیزدهم این بنا مربوط به اواخر دوره قاجار میباشد و موضوع ان اساطیری،حماسی،داستانهای عاشقانه و داستانهای مردمی برگرفته از اعتقادات و باورهای مردمی که نسل به نسل و سینه به سینه در میان عوام نقل شده است میباشد مانند داستان نبرد امیر ارسلان نامدار با فولاد زره ،نبرد شیرویه با سرهنگ ،فرامرزپسر رستم، درسقف حمام داستانهایی از تغییر وضع لباس ایرانیان و ورود تکنولوژی به ایران نیز دیده میشود…. 

“مرغی دیدم نشسته بر باره طوس        در پیش نهاده کله کیکاووس “

“با کله همی گفت که افسوس افسوس    کو بانگ جرسها و کجا ناله کوس؟”

                                                                            خیام 

حصار تاریخی توس

باروی نیمه ویران طابران توس (در حال بازسازی)به طول هفت کیلومتر و به ارتفاع 12 متر و عرض قسمت پایین 6 متر و عرض در قسمت بالا 2.5 متر دورتا دور شهر تاریخی توس به مساحت 360 هکتار را دربرگرفته است این بارو از گل رس ورز داده به شکل تقریبی دایره ساخته شده است و در گذشته دارای 106 نیم برج و چهار دروازه به نام های رزان،رودبار،مرو،نیشابور بوده است شهر طابران توس دست کم از سده چهارم هجری و حکومت ابومنصور محمدبن عبد الرزاق طوسی حاکم توس دارای باره بوده است از ان پس اولین بار غزها در قرن ششم هجری و بعد مغولها در سده هفتم هجری و پس از ان میرانشاه پسر تیمور در قرن هشتم هجری به ان صدمه زده است و در اخرین مرحله با حمله شیبگ خان انچه از توس باقی مانده بود ویران گشت

منابع:

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان مشهد 

هارونیه

بنای هارونیه در شهر تابران توس،جنوب ارامگاه فردوسی و همچنین جنوب کهندژ که مرکز خلافت و سکونت حکام در توس بوده قرار دارد این بنا خانقاه یا ارامگاهی متعلق به قرن هشتم هجری میباشد که بعد از حمله مغول ساخته شده است و به اشتباه ارامگاه هارون الرشید نامیده میشود مقبره هارون الرشید درحرم قرار دارد نام هارونیه ازاوایل قرن چهاردهم روی این بنا گذارده شده است در قسمت جنوبی مجموعه هارونیه مسجد و مدرسه ای متعلق به دوره سلجوقی قرار دارد این بنا که اجری بوده با ستون های مدور و چند کف اجری در مرکز شهر تابران توس و جنوب هارونیه کشف گردید این بنا دارای شبستان ستوندار،حیاط مرکزی و رواقی بر گرداگرد ان است کاربری ان در  ابتدا مسجد بوده و بعدها به بخشی از نظامیه ها یا همان مدارس دوران سلجوقی تبدیل شده است

بقایای جاده ابریشم

در جنوب شهر مشهد و نزدیک روستای شریف اباد بقایای جاده سنگ فرش شده ای وجود دارد که در گذشته راهی مواصلاتی و کاروان رو بوده است و مسافرانی که قصد سفر به توس یا به نیشابور را داشتند از این مسیر رفت و امد میکردند این مسیر خود بخشی از راهی بوده که چین را به اروپا متصل میکرده و به جاده ابریشم معروف است. قسمتی از این راه که سنگ فرش شده است در زمان یکی از حاکمان مشهد در اواخر دوره قاجار انجام گرفته است 

چشمه سبز یا چشمه سو از این چشمه تاریخی فردوسی در شاهنامه چنین یاد میکند. یزدگرد پادشاه ساسانی حکومت خود را در خطر میبیند و موبدان و اخترشناسان راجمع میکند تا …..

منطقه چشمه گراپ (ثبت ملی شده)در این منطقه چندین چشمه وجود دارد که دارای املاح معدنی میباشند و دائما در حال جوشیدن هستند. چشمه اصلی بر بالای یک بلندی مانند دهانه اتشفشان …….

روستای ییلاقی تاریخی کنگ با قدمت 3000 ساله روستایی زیبا با بافتی پلکانی شکل میباشد که به ماسوله خراسان شهرت دارد…برای اشنایی بیشتر با روستای کنگ  کلیک بفرمائید

دره ارغوان

برای اشنایی بیشتر با دره ارغوان کلیک بفرمائید

دره سیستان

دره سیستان

برای اشنایی بیشتر با دره سیستان کلیک بفرمائید

دره انجیر روستای ال

دره انجیر

برای اشنایی بیشتر با دره انجیر کلیک بفرمائید

روستای فرخد

کاشت گل گلاب

برای اشنایی بیشتر با روستای فرخد کلیک بفرمائید

خاص ترین ها:

 این موارد هر کدام از بابت موضوعی خاص هستند مثلا تاریخ یا شکل و… که به نظرم  برای گردشگران محترم جذابیت داشته باشد

 • سنگ نگاره ها

  سنگ نگاره پرنواز،سنگ نگاره های طرقبه شاندیز،
 • چهارطاقی بازه هور

  چهار طاقی بازه هور،اتشکده مشهد،جاذبه های تاریخی فرهنگی شهر مشهد،جاهای دیدنی مشهد
 • کتیبه خانتاشی

  کتیبه سنگی خانتاشی،اثار تاریخی فرهنگی شهر مشهد
 • چاپارخانه صفی اباد

  چاپار خانه صفی اباد،اثار تاریخی فرهنگی شهر مشهد
 • بقایای جاده ابریشم

  جاده سنگ فرش شده شریف اباد در راه تاریخی توس به نیشابور،حوالی رودخانه طرق
 • حصار تاریخی توس

  برج و باروی شهر تاریخی توس،جاذبه های تاریخی فرهنگی شهر مشهد،جاهای دیدنی مشهد
 • نقاشی های سقف حمام مهدی قلی بیگ

  نقاشی های سقف حمام مهدی قلی بیگ
 • قلعه ماد(عماد)

  قله قلعه عماد،کوه های اطراف مشهد،جاهای دیدنی مشهد،تفرجگاه های مشهد،تفریگاه های مشهد،کوهنوردی

قلعه عماد

بین روستاهای ال،پنمنه،کلاته عرب در مسیر تاریخی توس به کلات بر بالای کوهی به ارتفاع نزدیک 3000 متر بقایای قلعه ای تاریخی به سبک قلعه های اسماعیلیان قرار دارد این قلعه از سه طرف پرتگاه است و فقط از یک طرف میتوان به داخل ان راه یافت از این قلعه در متون تاریخی یاد شده است امروزه از بقایای این دژ استحکامی دیوارها،برج ها و حوضی ساروجی بر جا مانده است این قلعه از سده نهم هجری مورد استفاده حکام تیموری بوده است و تا زمان صفویه رونق داشته است

منابع:1):اطلاعات شخصی 2):مشهد تالیف معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری مشهد

سنگ نگاره های پرنواز

دشت باستانی توس به دلیل اقلیم مساعد،وجود مراتع و چشمه های فراوان هزاران سال مسکن و موطن اقوام گوناگون بوده است باستان شناسان دلایل متعددی را عنوان کرده اند که نشان دهنده این قدمت میباشد ازجمله این دلایل میتوان به وجود ابزار های سنگی اشاره کرد. در سالهای 1354،1353 یک هیات مشترک از دیرین شناسان ایرانی و فرانسوی در بررسی اطراف روستای ابروان در فاصله چهل کیلومتری شرق مشهد موفق به کشف 60 عدد ابزار سنگی گردیدند که قدمت این مجموعه به هزاران سال قبل برمی گردد و قدیمی ترین نشانه ابزار سازی در ایران است از دیگر دلایل وجود تپه نادری در جنوب شهر میباشد که موید زیستگاه از هزاره پنجم پیش از میلاد است و پیشرفت و تکامل فرهنگی این منطقه را نشان می دهد. به دلیل اقامت دراز مدت پارت ها در شمال خراسان و استقلال نسبی ان اقوام ناحیه مشهد رونق و ابادانی خود را داشته است. از هزاره اول پیش از میلاد نیز چهار محوطه تاریخی در مشهد توسط باستان شناسان شناسایی شده است. از دلایل دیگر میتوان به وجود اسامی که برگرفته از تاریخ پیش اسلام ایران است اشاره کرد مانند مغان،گوش،بهره،ال و… اما افزون بر این دلایل که عنوان شد در اطراف مشهد سنگ نگاره های بسیاری وجود دارد با نقش های حیوانات،انسان های شکارچی و ایین های سنتی که قدمت این نقوش به دوران نوسنگی بر میگردد مکان بعضی از این سنگ نگاره ها بعضا در ارتفاعات میباشد و بنا به گفته کارشناسان چند کلونی سنگ نگاره در ایران وجود دارد که یکی از انها در شهرستان مشهد و دشت توس واقع است.بیشترین تصویری که در این سنگ نگاره ها به چشم می خورد متعلق به بز کوهی است 

کتیبه خانتاشی

کتیبه سنگی خانتاشی در دره ال است که در ماه صفر 916 هجری قمری برابر با 1510 میلادی به امر سر سلسله ازبکهای شیبانی، ابوالفتح محمد شیبانی خان مشهور به شیبک خان بر روی صخره ای در دره ال نوشته شده است و حاوی شرح فتوحات وی و ادعاهایش مبنی بر خلیفه الرحمن بودن اوست همچنین یاداور شده که معماران وی مشغول بازسازی و عمران شهر توس یا یادگار خانی بوده اند (ظاهرا ان قسمت از باره شهر توس در دروازه شرقی مرو که مرمت شده بنا بر همین فرمان بوده است)منظور از یادگار خانی نام ابداعی شیبک خان برای شهر حماسی توس بوده است چون خواسته با این نام جدید یادگاری از خود باقی بگذارد شیبک خان چند ماه بعد از تحریر این کتیبه به دست شاه اسماعیل صفوی کشته شد اما کتیبه اش تا کنون در دره ال بر جا مانده است 

میل روستای اخنگان

در منطقه فرهنگی تاریخی توس و بعد از روستای توس که در 25 کیلومتری شهر مشهد(فاصله از پارک ملت) قرار دارد با عبور از روستاهای شوراب،حسن اباد به روستای تاریخی اخنگان میرسیم در ابتدای روستا برج مقبره ای قرار دارد به نام برج یا میل اخنگان نمونه این برج در شهر های دیگر مانند کاشمر و …وجود دارد ولی این گونه بناها با این تزیینات ریشه در ترکستان دارد و مشهورترین انها گورمیر است میل اخنگان بنایی است اجری که از داخل هشت گوشه و از خارج مدور است در داخل بنا نقش و نگاری دیده نمیشود ولی درخارج دبوار ،نیم ستون ها و بام با کاشی هایی به رنگ لاجوردی،ابی فیروزه ای تزیین شده است این بنا احتمالا متعلق به بانویی است که در دوره تیموری درگذشته است برخی معتقد هستند ارامگاه متعلق به گوهرتاج خواهر گوهر شاد اغا میباشد ….

منابع:1):اطلاعات شخصی2):اثار ایران تالیف اندره گدار،یدا گدار،ماکسیم سیرو

چهار طاقی بازه هور

چهار طاقی بازه هور بنایی چهار ضلعی است که گنبدی بروی ان قرار دارد. این بنا در گذشته به عناصر معماری دیگری در ضلع شرقی متصل بوده است.بنا مربوط به دوره ساسانی و به قرن سوم میلادی تعلق داشته است این بنا در مسیر تاریخی مشهد به زاوه(تربت حیدریه) و 75 کیلومتری مشهد و به فاصله چند کیلومتر بعد از خانه های روستای رباط سفید در راه روستای اسد اباد قرار دارد کاربری این بنا به گفته برخی اتشگاه بوده است و به نام اتشکده بازه هور ان را میشناسند ولی برخی پژوهشگران ان را در زمره چهارطاقی های گاه شماری و محاسبه نجومی در معماری ایران باستان میدانند و برخی نیز مانند اندره گدار علاوه بر این که ان را بنایی مذهبی نمیداند این بنا را به عنوان یکی از ملحقات دو بنای قلعه دختر و قلعه پسر که بر گردنه کوه مجاور قرار دارند به شمار می اورد نام بازه هور به معنای دره خورشید اشاره ای به محل استقرار ان دارد .در غرب روستای رباط سفید روستایی با نام بازه هور نیز وجود دارد 

منابع:

ا):اثار ایران تالیف اندره گدار،یداگدار،ماکسیم سیرو2):مشهد تالیف معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری مشهد3):اطلاعات شخصی 

نقاشی های سقف حمام مهدی قلی بیگ

در زمان مرمت بنای تاریخی حمام مهدی قلی بیگ مشخص گردید سقف و دیوارها در مجموع از 28 لایه تشکیل شده است که پس از لایه برداری بخشی از جداره سیزده لایه نقاشی هویدا گردید نقاشی های لایه سیزدهم این بنا مربوط به اواخر دوره قاجار میباشد و موضوع ان اساطیری،حماسی،داستانهای عاشقانه و داستانهای مردمی برگرفته از اعتقادات و باورهای مردمی که نسل به نسل و سینه به سینه در میان عوام نقل شده است میباشد مانند داستان نبرد امیر ارسلان نامدار با فولاد زره ،نبرد شیرویه با سرهنگ ،فرامرزپسر رستم، درسقف حمام داستانهایی از تغییر وضع لباس ایرانیان و ورود تکنولوژی به ایران نیز دیده میشود…. 

“مرغی دیدم نشسته بر باره طوس        در پیش نهاده کله کیکاووس “

“با کله همی گفت که افسوس افسوس    کو بانگ جرسها و کجا ناله کوس؟”

                                                                            خیام 

حصار تاریخی توس

باروی نیمه ویران طابران توس (در حال بازسازی)به طول هفت کیلومتر و به ارتفاع 12 متر و عرض قسمت پایین 6 متر و عرض در قسمت بالا 2.5 متر دورتا دور شهر تاریخی توس به مساحت 360 هکتار را دربرگرفته است این بارو از گل رس ورز داده به شکل تقریبی دایره ساخته شده است و در گذشته دارای 106 نیم برج و چهار دروازه به نام های رزان،رودبار،مرو،نیشابور بوده است شهر طابران توس دست کم از سده چهارم هجری و حکومت ابومنصور محمدبن عبد الرزاق طوسی حاکم توس دارای باره بوده است از ان پس اولین بار غزها در قرن ششم هجری و بعد مغولها در سده هفتم هجری و پس از ان میرانشاه پسر تیمور در قرن هشتم هجری به ان صدمه زده است و در اخرین مرحله با حمله شیبگ خان انچه از توس باقی مانده بود ویران گشت

منابع:

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان مشهد 

هارونیه

بنای هارونیه در شهر تابران توس،جنوب ارامگاه فردوسی و همچنین جنوب کهندژ که مرکز خلافت و سکونت حکام در توس بوده قرار دارد این بنا خانقاه یا ارامگاهی متعلق به قرن هشتم هجری میباشد که بعد از حمله مغول ساخته شده است و به اشتباه ارامگاه هارون الرشید نامیده میشود مقبره هارون الرشید درحرم قرار دارد نام هارونیه ازاوایل قرن چهاردهم روی این بنا گذارده شده است در قسمت جنوبی مجموعه هارونیه مسجد و مدرسه ای متعلق به دوره سلجوقی قرار دارد این بنا که اجری بوده با ستون های مدور و چند کف اجری در مرکز شهر تابران توس و جنوب هارونیه کشف گردید این بنا دارای شبستان ستوندار،حیاط مرکزی و رواقی بر گرداگرد ان است کاربری ان در  ابتدا مسجد بوده و بعدها به بخشی از نظامیه ها یا همان مدارس دوران سلجوقی تبدیل شده است

بقایای جاده ابریشم

در جنوب شهر مشهد و نزدیک روستای شریف اباد بقایای جاده سنگ فرش شده ای وجود دارد که در گذشته راهی مواصلاتی و کاروان رو بوده است و مسافرانی که قصد سفر به توس یا به نیشابور را داشتند از این مسیر رفت و امد میکردند این مسیر خود بخشی از راهی بوده که چین را به اروپا متصل میکرده و به جاده ابریشم معروف است. قسمتی از این راه که سنگ فرش شده است در زمان یکی از حاکمان مشهد در اواخر دوره قاجار انجام گرفته است 

چشمه سبز،جاذبه های گردشگری شهر مشهد،جاهای دیدنی مشهد،جاذبه های گردشگری استان خراسان رضوی
چشمه گراپ،چشمه اب دارای مواد معدنی،جاذبه های گردشگری شهر مشهد،جاهای دیدنی مشهد،جاذبه های گردشگری استان خراسان رضوی
روستای ییلاقی تاریخی کنگ
غول سنگی،ژئوتوریسم

چشمه گراپ

در جنوب مشهد و نزدیک عوارضی ملک اباد و حاشیه بزرگراه تابلوی منابع طبیعی با فاصله از جاده قرار داده شده که منطقه ای را معرفی میکند که ثبت ملی شده است در این منطقه چندین چشمه وجود دارد که دارای املاح معدنی میباشند و دائما در حال جوشیدن هستند. چشمه اصلی بر بالای یک بلندی مانند ….

قدیمی ترین هتل ایران که هنوز فعالیت میکند

هتل تاریخی پارس محله ارگ،اثار تاریخی فرهنگی شهر مشهد

هتل پارس قدیمی ترین هتل ایران است که هنوز فعالیت می کند این هتل از بناهای به جا مانده در محله ارگ میباشد که در سال 1316 به عنوان اولین مکان اقامتی مشهد با شیوه پذیرایی جدید با معماری روسی ساخته شد

قدیمی ترین محله ایران که همچنان فعال است

محله نوغان،کوچه نوغان،کوچه های قدیمی مشهد،مناطق قدیمی مشهد،بافت تاریخی مشهد،قدیمی ترین محله های مشهد

محله نوغان مکانی تاریخی با قدمت هزارو پانصد ساله است این مکان از ابادی های شهر قدیم توس بوده است که با سناباد هسته اصلی شهر مشهد را تشکیل دادند در حال حاضر این محله قدیمی ترین محله ایران است که همچنان زندگی در ان جریان دارد.

مطالب پیشنهادی ما به شما:

از دیرباز مرسوم بوده افرادی که به مسافرت می رفتند کالایی را به عنوان سوغات و یا ره اورد خریداری میکردند و به فامیل،اقوام ویا دوستان هدیه میدادند

خدمات

وبسایت مشهد رخسار در اینده به مسافران و گردشگران محترم خدمات زیر را ارائه خواهد کرد

تهیه بلیط
رزرو هتل
ترنسفر
معرفی مراکز خرید

از دیرباز مشهد سالانه میزبان مسافرانی بوده که به قصد زیارت،تجارت و یا به دلیل این که مشهد در مسیر شاهراه تاریخی خراسان قرار داشته به این شهر سفر می کردند امروزه نیز گردشگران زیادی به قصد زیارت،سیاحت،خرید و استفاده از مراکز تفریحی متعدد ویا بازدید از اثار تاریخی فراوان به این شهر سفر میکنند ما نیز برای اشنایی بیشتر گردشگران به معرفی تمامی این جاذبه ها میپردازیم

لطفا دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید

کلیه حقوق این مجموعه متعلق به سایت مشهد رخسار میباشد استفاده از مطالب و تصاویر سایت فقط در صورت ذکر منبع و درج لینک مستقیم به آن مطلب مجاز است