• موزه مردم شناسی ویرانی

گردشگری شهری>موزه ها>موزه مردم شناسی ویرانی