مشهد>میراث ماندگار>بازی های محلی                                       

بازی های بومی محلی و سرگرمی های گروهی

Mashhad Entertainment & Games

 

الک دولک از جمله بازی های محلی شهر مشهد میباشد که در نقاط مختلف ایران با نام های مختلف بازی میشود

 • وسایل مورد نیاز دو قطعه چوب مقاوم به نام های الک و دولک است
 • دولک به طول 15 تا 21 سانتی متر و ضخامت 3 سانتی متر که هر دو سر ان تراشیده است،الک چوبدستی به طول حدودا 71 سانتی متر و به ضخامت 4 سانتی متراست
 • روشی که ما در مشهد بازی میکردیم با روش مسابقه ای ان متفاوت است و بدین صورت میباشد:
 • دایره ای روی زمین کشیده میشود و یک مهاجم در درون دایره قرار میگیرد و چوب دولک را به هوا پرتاب میکند و با الک به ان ضربه میزند
 • تیم مدافع در فاصله ای دورتر ایستاده اند و زمانی که چوب دولک به سمت انها می اید اگر بتوانند ان را بگیرند نفر تیم مهاجم میسوزد و جای خود را به هم تیمی اش میدهد و بازی از ابتدا شروع میشود
 • در صورتی که تمامی نفرات تیم مهاجم بسوزند و از بازی خارج شوند جای مدافع و مهاجم عوض میشود
 • در صورتی که نتوانند چوب را روی هوا بگیرند قبل از ثابت شدن چوب میتوانند با پا به ان ضربه بزنند تا به دایره نزدیک شود
 • سپس باید پس از ثابت شدن چوب ان را به سمت مهاجم طوری پرتاب کنند که یا داخل دایره قرار گیرد و یا به بدن مهاجم بخورد
 • مهاجم نیز نباید بگذارد تا چوب داخل دایره قرار گیرد پس از پرتاب چوب دولک توسط مدافع با ثابت شدن ان روی زمین مهاجم رو لبه چوب ضربه می زند تا چوب بالا بیاید و پس از بالا امدن با چوب الک به ان ضربه میزند تا از دایره دور شود
 • و در انتها پس از ضربه زدن به چوب دولک این فاصله دایره با چوب دولک را با طول چوب اندازه میگیرند و  امتیاز تیم مهاجم میباشد و این عمل تکرار میشود تا تمامی افراد تیم مهاجم بسوزند

منبع:

مجتبی لطفی،”عکاس و پژوهشگر”

بازی هفت سنگ:

از بازیهای بومی محلی  شهر مشهد بازی هفت سنگ میباشد که جزو 17 بازی رسمی فدراسیون ورزش های بومی محلی است

 • وسایل بازی:تعداد هفت سنگ به ابعاد 8.8 سانتی متر به ضخامت 3 سانتی متر،توپ هفت سنگ (توپی کوچک اندازه کف دست)
 • شرح بازی :(مدل بازی محلی ان با مدلی که فدراسیون دارد متفاوت است )
 • روشی که ما بازی میکردیم بدین صورت است:
 • نفرات به دو گروه تقسیم میشوند و سنگ ها را روی هم می چینند
 • یک گروه میشود گروه مهاجم و از فاصله هفت متری (هفت قدمی)توپ را به سمت سنگ ها پرتاب میکند تا سنگ ها بیافتند پس از افتادن سنگ ها تیم مهاجم فرار می کند
 • و تیم مدافع توپ را برمی دارند و به دنبال نفرات تیم مهاجم میدوند باید بتوانند هر کدام از افراد تیم مهاجم را با توپ بزنند تا از بازی خارج شود (تیم مدافع پس از افتادن سنگ ها بسته به موقعیت یا سریع توپ را بر میدارد و به سمت افراد تیم مهاجم پرتاب میکند و یا این که افراد تیم مدافع دور هم جمع میشوند و توپ را زیر پیراهن یکی از هم تیمی ها مخفی میکنند و باقی افراد تیم دستهایشان را زیر پیراهن میبرند طوری که تیم حریف تشخیص ندهد توپ زیر لباس چه کسی است سپس به سمت افراد تیم حریف میروند و در یک لحظه کسی که توپ زیر پیراهنش است توپ را در می اورد و به سمت افراد تیم حریف پرتاب میکند)
 • نفرات تیم مهاجم نیز باید بتوانند با فرار کردن و جاخالی دادن توپ به انها نخورد و بیایند دوباره سنگ ها را روی هم بچینند
 • زمانی که تیم مهاجم تمامی سنگ ها را روی هم میچیند بازی تمام میشود و این تیم یک امتیاز بدست می اورد و دوباره حق پرتاب توپ به سمت سنگ ها را دارد
 • ولی اگر تمامی افراد تیم سوخته باشند قبل از این که سنگ ها را روی هم بچینند نوبت تیم مدافع است تا به سمت سنگ ها پرتاب را انجام دهد

منبع:

مجتبی لطفی،”عکاس و پژوهشگر”

بازی گرگن به هوا یا بالا بلندی یک بازی قدیمی میباشد که در فضای باز انجام می گردد. شرکت کنندگان یک نفر را به روش زیر به عنوان گرگ انتخاب می‌کنند

طریقه انتخاب گرگ بازی:

بچه ها کنار هم بالا و پائین میپرند و یک نفر شعر گرگم(گرگن) به هوا، هوا،زمینه/هرکی بشینه گرگ زمینه را میخواند و زمانی که گفت بشینه هرکس که نشست گرگ میشود و یا کسی که شعر را می خواند اگر به جای کلمه بشینه بگوید نشینه یعنی شعر را بدین صورت خواند گرگم به هوا هوا زمینه/هرکی نشینه گرگ زمینه در این صورت کسی که ایستاده است گرگ میشود گرگ باید درجا سه دور دور خودش بچرخد و سپس دنبال دیگر بچه ها بدود و آن ها را بگیرد یا دستشو به انها بزند و زمانی که گرگ دنبال هرکدام از بچه ها برود او باید روی یک بلندی برود تا گرگ نتواند او را بگیرد و تا وقتی روی بلندی است گرگ نمی‌تواند او را بگیرد ولی اگر قبل از این که روی بلندی برود گرگ او را گرفت او از بازی خارج میشود و منتظر می ماند تا دیگر افراد را هم گرگ از بازی خارج کند یا این که کسی که گرگ او را میگیرد خودش نیز گرگ میشود و گرگ بازی عوض میشود

نکته): افرادی که روی بلندی میروند وقتی گرگ از انها دور شد از بلندی پائین می ایند و سر به سر گرگ می گذارند تا او را تحریک کنند که دنبال انها بدود

منبع:

مجتبی لطفی،”عکاس و پژوهشگر”

شروع بازی:

در آغاز، یکی از بازیکن‌ها، با قرعه‌کشی(ده،بیست،سی،چل و یا سنگ،کاغذ،قیچی)انتخاب می‌شود سپس او باید چشم‌هایش را ببندد و یا با دست بگیرد و یا روبروی دیوار یا درختی بایستد و چشم هایش را هم ببندد و تا شماره ای بشمارد مثلا تا پنجاه بشمارد که به این کار «چشم گذاشتن» و یا «سر گذاشتن» میگویند در این میان، بازیکن‌های دیگر خود را پنهان می‌کنند تا او نتواند آن‌ها را ببیند. پس از پایان شمارش، کسی که چشم گذاشته بود بلند فریاد میزند بیام و باقی بازیکن ها طوری که چشم گذارنده نفهمد کجا مخفی شدند میگویند بیا و یا چیزی نمیگویند و چشم گذارنده بعد از گفتن بیام ،دارم میام ها،چشم هایش را باز میکند (اما اگر کسی هنوز جایی برای قایم شدن پیدا نکرده بود بعد از این که چشم گذارنده گفت بیام میگوید نه نیا یا دوباره بشمار تا جایی برای مخفی شدن پیدا کند) پس از چشم برداشتن باید دنبال بازیکن‌هایی که پنهان شده اند برود تا آن‌ها را یکی یکی پیدا کند اگر بازیکنی را بیابد، باید نام و پناه گاه او را بلند بگوید و سپس سریع به جایگاه چشم گذاری برگردد و بگوید «سُک‌سُک» اگر نام و پناهگاه را درست گفته بود آن بازیکن می بازد و از جایی که پنهان شده باید بیرون بیاید (این بازیکن که نخستین بازیکنِ باخته است چشم‌گذارنده‌ی دورِ دیگرِ بازی می‌شود) ولی اگر چشم گذارنده پناه گاه ها را پیدا نکرد بازیکنانی که پنهان شده اند باید خود را به جایگاه چشم‌گذاری برساند و بگویند «سُک‌سُک» تا چشم گذارنده به انها کاری نداشته باشد و از بازی خارج شوند.چشم گذارنده باید قبل از ان که همه بازیکنان سک سک کنند انها را بیابد اگر نه دوباره خودش باید چشم بگذارد اگر چشم گذارنده بازیکنان را دید و از بازی خارج کرد و انها را سوزاند آخرین بازیکنِ پیدانشده با رسیدن به جایگاه چشم‌گذاری (پیش از چشم‌گذارنده) و گفتنِ «سُک‌سُک، همه آزاد»، همه را میتواند آزاد کند؛ که در این صورت چشم‌گذارندهِ همان دور، چشم‌گذارندهِ دورِ دیگر نیز می‌شود.

انتخاب کسی که چشم میگذارد با ده،بیست،سی،چل:

یک نفر شروع به شمردن بچه ها میکند البته شمردن باید به صورت ده تا ده تا باشد یعنی  ده، بیست، سی، چهل،پنجاه،شصت،هفتاد،هشتاد،نود،صد و در هر عدد به یک نفر اشاره کند کسی که عدد صد باشد به عنوان چشم گذارنده بازی انتخاب میشود

انواع ده،بیست،سی،چل:

 1. ده، بیست، سی، چهل، پنجاه، شصت، هفتاد، هشتاد، نود، صد
 2. ده، بیست، سی، چهل، پنجاه، شصت، هفتاد، هشتاد، نود، صد. حالا که رسید به صد تا ما میزنیم سیصد تا، پری خانوم حاضر باش، دستمال آبی بردار، پر از گلابی بردار، آَش، ماش، شُکلی کنار باش
 3. ده، بیست، سه پونزده، هزار و شصت و شونزده، هر کی بگه شونزده نیست … هفده، هیجده، نوزده ، بیست

منبع:

مجتبی لطفی،”عکاس و پژوهشگر”

شروع بازی:

ابتدا همه بچه ها دور هم جمع میشوند تا یک نفر را به عنوان گرگ انتخاب کنند برای انتخاب گرگ یا ده،بیست،سی،چل میکنند یا با سنگ،کاغذ،قیچی گرگ را انتخاب میکنند

انتخاب گرگ با ده،بیست،سی،چل:

یک نفر شروع به شمردن بچه ها میکند البته شمردن باید به صورت ده تا ده تا باشد یعنی  ده، بیست، سی، چهل،پنجاه،شصت،هفتاد،هشتاد،نود،صد و در هر عدد به یک نفر اشاره کند کسی که عدد صد می باشد به عنوان گرگ بازی انتخاب میشود

انواع ده،بیست،سی،چل:

 1. ده، بیست، سی، چهل، پنجاه، شصت، هفتاد، هشتاد، نود، صد
 2. ده، بیست، سی، چهل، پنجاه، شصت، هفتاد، هشتاد، نود، صد. حالا که رسید به صد تا ما میزنیم سیصد تا، پری خانوم حاضر باش، دستمال آبی بردار، پر از گلابی بردار، آَش، ماش، شُکلی کنار باش
 3. ده، بیست، سه پونزده، هزار و شصت و شونزده، هر کی بگه شونزده نیست … هفده، هیجده، نوزده ، بیست

پس از انتخاب گرگ بازی گرگ باید سه دور،دور خودش بچرخد و باقی بچه ها فرار کنند و  پس از ان که گرگ سه دور ،دور خودش چرخید دنبال بچه ها میدود تا انها را بگیرد و یا با دست انها را لمس کند هر کسی را که گرگ بازی لمس کند از بازی خارج میشود و یا این که کسی که گرگ به او دست میزند او هم گرگ میشود و با همکاری گرگ اول به دنبال باقی بچه ها میروند تا انها را نیز با لمس کردن گرگ کنند در انتها با گرفتن اخرین نفر و گرگ شدن او بازی تمام میشود

منبع:

مجتبی لطفی،”عکاس و پژوهشگر”

شرح بازی سر شستنا:

این بازی مانند همه گرگا میباشد ولی با این تفاوت که با لمس کردن بازیکنان توسط گرگ بازی بازیکنان گرگ نمیشوند بلکه باید گرگ بازی بازیکنان را کاملا بگیرد و سر انها را کاملا دست بکشد طوری که انگار میخواهد سر انها را با دست بشورد مقاومت در این بازی زیاد است چون حتی زمانی که بازیکنان توسط گرگ بازی گرفته میشوند میتوانند نگذارند که گرگ بازی سر انها را دست بکشد و بشورد و در یک لحظه از دست گرگ فرار کنند

منبع:

مجتبی لطفی،”عکاس و پژوهشگر”

نحوه انجام بازی دزد و پلیس :

شركت كنندگان با یار کشی به دو گروه دزد و پلیس تقسيم میشوند پس از انتخاب تیم ها و افراد يك محل را به عنوان زندان انتخاب مى كنند. با اعلام آمادگى دو تيم، تيم دزدها يه سرعت پراكنده مى شوند و تيم پلیس ها بايد افراد تيم دزد را بگیرند و به زندان ببرند. اگر همه را بگيرند و زندانى كنند برنده بازى بودند و بازى دوباره به همان ترتيب تكرار و ادامه مى يابد.

قوانین بازی دزد و پلیس :

 • بازيكنان تيم دزد تلاش مى كنند خود را به زندان برسانند، هر كدام بتواند به مكان زندان دست بزند، مصونيت گرفته و بازيكنان تيم پلیس ديگر حق دنبال كردن او را ندارند.
 • معمولا تیم پلیس ها یک نفر را به عنوان زندان بان انتخاب میکنند تا از فرار دزد ها جلوگیری کنند
 • اگر همه دزد ها بتوانند به زندان دست بزنند برنده و جاى دو تيم عوض مى شود.
 • اگر نفراتى از تيم دزدها هنگام بازى توسط بازيكنان تيم پلیس زندانى شوند مابقى افراد تيم دزد اگر بروند و به زندانيان دست بزنند آنها از زندان آزاد میشوند
  و به تيم خود مى پيوندند و دوباره تلاش مى كنند خود را به زندان رسانده و به آن دست بزنند

منبع:

مجتبی لطفی،”عکاس و پژوهشگر”

روش بازی خروس جنگی:

ابتدا دو تا سرگروه انتخاب میشوند و یار کشی میکنند و شركت كنندگان به دو گروه تقسيم مى شوند و سپس یک محوطه ای را برای بازی تعیین میکنند بازیکنان هر تیم یک سمت این محوطه می ایستند پس از شروع بازی همه بازیکنان بايد دست ها را در سینه بگیرند و يك پاى خود را بالا بیاورند و سپس هر دو گروه با هم با حالت لى لى وارد ميدان و محوطه بازی میشوند و سعى میكنند به وسيله ضربه زدن با سينه يا کتف ها و جا خالي دادن بازیکنان تیم حریف را از حالت تعادل خارج كنند و یا از محوطه بازی بیرون بیاندازند بازیکنی که تعادلش به هم بخورد و یا پایی که بالا است را زمین بگذارد و یا از محوطه بازی خارج شود سوخته است و بسته به تعداد بازیکنان انقدر این بازی ادامه می یابد تا تمامی افراد یک تیم بسوزند

روش دیگر بازی خروس جنگی:

پس از ان که یارکشی تمام شد سرگروه انتخاب میکند که چه کسی وارد محوطه مبارزه شود و مبارزه دیگر گروهی نیست بلکه تن به تن میباشد بازیکنان دست به سینه و یک پا بالا لی لی کنان وارد میدان مبارزه میشوند و سعى میكنند به وسيله ضربه زدن با سينه يا کتف ها به حریف و جا خالي دادن بازیکنان حریف را از تعادل خارج كنند و مجبور کنند پایی که بالا است را روی زمین بگذارد و یا از محوطه خارج شود و یا زمین بخورد که در این صورت  میسوزد و از بازی خارج میشود

منبع:

مجتبی لطفی،”عکاس و پژوهشگر”

از جمله بازی های محلی رایج در مناطق مختلف کشور است که بیشتر دختر بچه ها به این بازی میپردازند

 • طریقه بازی بدین صورت است که ابتدا با گچ روی زمین یک جدول میکشند و خانه های ان را شماره گذاری میکنند و بازی شروع میشود
 • هر بازیکن در شروع بازی سنگ خود را به خانه نخست پرتاب کرده در صورت نداشتن خطا بازی را شروع میکند و باید لی لی کنان خانه ها را طی کرده تا به خانه اخر برسد و استراحت کند و برگردد
 • و پس از ان با پرتاب سنگ به خانه دوم دوباره همان کار را تکرار کند به همین ترتیب تمامی خانه ها را برود تا به خانه اخر برسد
 • ودر صورت نداشتن خطا میتواند مرحله دوم را اغاز کند

منبع:

مجتبی لطفی،”عکاس و پژوهشگر”

شرح بازی خانه شیطونک ها:

به تعداد بازیکن ها روی زمین چاله ای به اندازه یک توپ هفت سنگ (توپ بیس بال) می کنند هر چاله (خانه) مربوط به یک نفر از بازیکن ها میباشد بازیکن ها در فاصله ای مشخص قزار میگیرند و یک به یک به نوبت به سمت چاله ها توپ را پرتاب میکنند توپ در خانه هر بازیکن بیافتد بقیه فرار میکند و بازیکنی که توپ در خانه اش افتاده است باید سریع برود توپ را بردارد و زمانی که توپ را برداشت هر بازیکن در هر هر وضعیتی هست باید ثابت بماند و بازیکنی که توپ در دستش است به سمت انها توپ را پرتاب میکند اگر توپ به ان بازیکن بخورد باید کنار دیوار به پشت بیاستد و باقی بازیکنان از فاصله ای مشخص به سمت او توپ را پرتاب کنند و پرتاب کننده توپ به سمت چاله ها در دور بعد نیز او میباشد ولی اگر بازیکن پرتاب کننده توپ را نتوانست به هیچ کدام از بازیکن ها بزند خودش باید کنار دیوار بیاستد و به سمتش توپ را پرتاب کنند (البته میشود به جای پرتاب توپ همه بازیکن ها را در فاصله ای کولی دهد)

روش بازی خانه شیطونک ها در زمین اسفالت :

در کوچه های اسفالت و مکان هایی که خاکی نیست و نمیتوان چاله ای روی زمین کند بازی را بدین صورت میتوان انجام داد که یک نفر توپ را به هوا پرتاب میکند و اسم یک نفر را صدا میزند و کسی که اسمش را صدا زدند باید توپ را بگیرد و باقی بازیکنان فرار میکنند اگر بازیکنی که اسمش خوانده شده توپ را روی هوا گرفت و توپ به زمین نخورد دوباره میتواند توپ را به هوا پرتاب کند و اسم یک بازیکن دیگر را بیاورد و خود نیز فرار کند ولی اگر پس از اصابت توپ به زمین توپ را گرفت باید به سمت بازیکن ها توپ را پرتاب کند و بازیکن ها  هم در لحظه ای که توپ در دست بازیکن است باید در هر وضعیتی ثابت باشند و ادامه بازی مانند بازی اصلی خانه شیطونک ها میباشد یعنی کسی که توپ را در دست دارد به سمت دیگر بازیکن ها که ثایت هستند توپ را پرتاب میکند اگر توپ به ان بازیکن بخورد باید کنار دیوار به پشت بیاستد و باقی بازیکنان از فاصله ای مشخص به سمت او توپ را پرتاب کنند ولی اگر بازیکن پرتاب کننده توپ را نتوانست به هیچ کدام از بازیکن ها بزند خودش باید کنار دیوار بیاستد و به سمتش توپ را پرتاب کنند( البته میشود به جای پرتاب توپ همه بازیکن ها را در فاصله ای کولی دهد)

منبع:

مجتبی لطفی،”عکاس و پژوهشگر”

محتوای زنجیره ای در اینجا قرار دارد

محتوای زنجیره ای در اینجا قرار دارد

منبع:

مجتبی لطفی،”عکاس و پژوهشگر”

روش بازی گردو بازی:

گردو بازی یکی از بازی های خیلی قدیمی میباشد که پدران و پدر بزرگ های ما زمانی که وسائل بازی امروزی نبوده بازی میکردند روش این بازی که خیلی هم ساده است بدین صورت میباشد که یک جای شیب دار پیدا میکردند و بازیکنان به ترتیب گردوهای خود را از بالای سطح شیب دار می غلتاندند زمانی که گردو ایستاد نوبت بازیکن بعدی است که گردوی خود را از بالای سطح شیب دار بغلتاند انقدر گردو از بالای سطح شیب دار می غلتاندند تا یکی از گردو ها به گردوهای پائین سطح شیب دار اصابت کند و زمانی که این گردو به گردوهای پائین میخورد همه گردو های پائین سطح شیبدار به صاحب ان گردو تعلق میگرفت و دوباره بازی را شروع میکردند ولی اگر یکی از بازیکن ها تمامی گردو هایش را غلتاندند و به هیچ گردویی اصابت نکرد (اصطلاحا میگوید لاخ شدم یعنی هیچ گردویی ندارم ) و میتوانند از پائین سطح شیبدار یک گردو بر دارد و بغلتانند انقدر این بازی را ادامه میدادند تا بلاخره دو تا گردو به هم اصابت میکرد

نکته):اگر گردویی که از بالا غلتانده میشود به دو تا گردو در پائین سطح شیب دار بخورد یعنی به یک گردو بخورد و پس از ان به گردوی دیگری بخورد اصطلاحا جرق است و مورد قبول نیست

 نکته):زمانی که گردو در دسترس نبود از توشله استفاده می شود

روش دیگر گردو بازی:

بازیکنان به تعداد مساوی گردو روی زمین میگذارند و دور تمامی گردو ها یک دایره میکشند و سپس از فاصله ای دورتر به نوبت به سمت  دایره ی گردو ها با یک گردو که به ان مته میگویند پرتاب میکنند (کسی اول پرتاب میکند که مته اش از همه مته ها دورتر باشد)اگر مته پرتاب کننده به گردو های داخل دایره اصابت کرد هر تعداد گردو که بیرون دایره قرار گرفت را میتوانند بردارند و سپس بازیکن دیگر به سمت گردوهای باقی مانده مته خودش را پرتاب میکند پس از پرتاب اولیه تمامی مته ها از یک سمت توسط بازیکنان هر کدام از مته ها که در ان طرف گردو ها دوباره دورتر از دایره گردوها بود نوبتش است که از ان طرف دیگر نیز مته خود را به سمت گردوهای باقی مانده پرتاب کند و سپس نوبت بازیکنی است که مته اش در جایگاه دوم است و فاصله اش نسبت به مته های دیگر بیشتر میباشد و به همین ترتیب نوبت بازیکنان بعدی میشود این عمل در دو طرف گردو ها انقدر ادامه می یابد تا دیگر گردویی در دایره باقی نماند

بازی وجب:

بازیکنان به تعداد مساوی گردو روی زمین میگذارند و دور تمامی گردو ها یک دایره میکشند در این بازی بازیکنی میتواند به سمت دایره گردو ها مته خودش را پرتاب کند که قبلش وجب کرده باشد وجب کردن بدین صورت میباشد که هر بازیکن مته خود را باید طوری به سمت مته بازیکن دیگر پرتاب کند که فاصله دو تا مته یک وجب باشد اگر فاصله دقیقا یک وجب بود سپس میتواند به سمت دایره گردو ها یک پرتاب داشته باشد ولی اگر بیشتر بود بازیکن بعدی ابتدا وجب میکند و سپس به سمت دایره مته خود را پرتاب میکند و این بازی نیز انقدر ادامه می یابد تا گردو های داخل دایره تمام شوند این بازی پر ریسک تر از بازی قبلی میباشد چون کسی که مته خود را به قصد وجب کردن پرتاب میکند باید فکر این هم باشد که شاید نتوانست وجب کند و براحتی مته اش در نزدیکی مته بازیکن بعدی قرار میگیرد و او میتواند وجب کند

منبع:

مجتبی لطفی،”عکاس و پژوهشگر”

محتوای زنجیره ای در اینجا قرار دارد

محتوای ضامنی اینجا وارد شود

محتوای زنجیره ای در اینجا قرار دارد

محتوای زنجیره ای در اینجا قرار دارد

محتوای زنجیره ای در اینجا قرار دارد

محتوای ضامنی اینجا وارد شود

محتوای زنجیره ای در اینجا قرار دارد

محتوای زنجیره ای در اینجا قرار دارد

محتوای زنجیره ای در اینجا قرار دارد

از رشته های بومی ،محلی،پرتابی محسوب می گردد

 • چهار قطعه چوب مقاوم جهت اجرا نیاز است
 • به تعدادی سنگ و یا توپ جهت پرتاب و نشانه زنی در طول مسابقات نیاز است
 • نقطه پرتاب به فاصله 8 متر طول منظور میگردد
 • چوب ها دو ردیفه چیده میشود ردیف اول یکی و ردیف دوم سه تا ابتدا باید چوب ردیف اول بیافتد
 • هر شرکت کننده در هر نوبت اقدام به چهار پرتاب به هدف (چوب های ثابت) می نمایند
 • پرتاب گر بایستی هدف را مستقیما با یک ضرب بزند
 • غل خوردن،کمانه کردن امتیازی ندارد

محتوای زنجیره ای در اینجا قرار دارد

محتوای ضامنی اینجا وارد شود

محتوای ضامنی اینجا وارد شود

روش بازی سبزه قطار(سه به سه قطار یا قطار بازی):

این بازی دو نفره میباشد و هر بازیکن نه تا مهره هم شکل دارد (مهره ها میتوانند سنگ،چوب،سر نوشابه و…باشند)پس از ترسیم محوطه بازی که به شکل سه مربع یا مستطیل داخل هم میباشد عکس از صفر تا صد بازی دوزبازی شروع میشود ابتدا باید یک نفر به انتخاب بازی را شروع میکند. او اولین مهره را در راس یا میانه اضلاع قرار می دهد و سپس بازیکن دیگر مهره خود را در یکی دیگر از رئوس یا میانه اضلاع قرار میدهند به ترتیب و یک در میان بازیکن ها مهره ها را در جایگاه قرار می دهند. هر کس که موفق شود سه مهره خود را که به یک شکل هستند را در یک خط و راستا قرار دهد، می تواند یکی از مهره های حریف را از میدان بازی حذف کند.دو طرف سعی میکنند که نگذارند حریف قطار کند (سه مهره را در یک ردیف قرار دهد) این بازی تا زمانی که حریف باخت را قبول کند و یا فقط دو مهره برایش باقی بماند که دیگر نتواند بازی کند ادامه می یابد

منبع:

مجتبی لطفی،”عکاس و پژوهشگر”

محتوای زنجیره ای در اینجا قرار دارد

محتوای زنجیره ای در اینجا قرار دارد

محتوای زنجیره ای در اینجا قرار دارد

محتوای زنجیره ای در اینجا قرار دارد

محتوای زنجیره ای در اینجا قرار دارد

محتوای ضامنی اینجا وارد شود

محتوای زنجیره ای در اینجا قرار دارد

محتوای زنجیره ای در اینجا قرار دارد

محتوای زنجیره ای در اینجا قرار دارد

اطلاعات مفید دیگر: 

 • ورزشهای بومی محلی دارای فدراسیون مستقلی به نام فدراسیون ورزش روستایی و بازی های بومی محلی است 
 •  800 بازی در کل کشور به عنوان بازی های بومی محلی ثبت شده است
 • 17 بازی مسابقات رسمی دارد و برای انها قوانین و مقررات نوشته شده است این بازی هاعبارتند از:
 • الک دولک،الختر(خروس جنگی)،دال پلان،کلاس کلاس(خط بازی)،هفت سنگ،یه قل دو قل،طناب کشی،دارت،دوز،چوبکشی،
 • نشانه زنی با سنگ،داژبال(وسطنا)،غاز قلنگ(لی لی)،دوزپا،تیرکمان سنتی(پلخمون بازی)،گانیه
 • فعالیت های بدنی در قالب بازی ها و سرگرمی های گروهی فرصتی برای ارتقای سطح امادگی جسمانی،وحدت وفضایی برای گردهم ایی مردمان قدیم بوده است
 • بازی ها بسته به نوع فضا و محل انجام گرفتن که میتواند باز یا بسته باشد، زمان انجام ان،رده سنی و همچنین تعداد نفرات شرکت کننده متفاوت هستند.
 • بعضی از این بازی ها شاید دیگر انجام نشود و برخی نیز ممکن است با نقاط دیگر ایران مشترک باشند

منابع:

1-مجتبی لطفی،”عکاس و پژوهشگر”

2-روابط عمومی هیات ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی خراسان رضوی

لذت یک سفر خوش و خاطره انگیز:

پارک ابی ایرانیان

پارک های ابی :  

برای اشنایی بیشتر با پارک های ابی شهر مشهد کلیک بفرمائید

الماس شهر

شهر بازی ها :

برای اشنایی بیشتر با شهر بازی های شهر مشهد کلیک بفرمائید

پارک گلها

پارک ها و بوستانها :

برای اشنایی بیشتر با پارک ها و بوستان های شهر مشهد کلیک بفرمائید

غذاهای معروف

غذاهای معروف :  

برای اشنایی بیشتر با غذاهای معروف و محلی شهر مشهد کلیک بفرمائید

مراکز خرید شهر مشهد:

 یکی از اصلی ترین برنامه های تفریحی مسافران شهر مشهد به غیر از رفتن و گشت و گذار در مناطق ییلاقی اطراف مشهد گردش کردن و خرید در بازار ها،پاساژها و مراکز خرید میباشد برای اشنایی بیشتر با بازار های شهر مشهد

سوغاتی های شهر مشهد:

ادویه جات سوغات شهر مشهد،معرفی کامل شهرستان مشهد

نبات،زرشک،زعفران،نخود،کشمش،انگشترهای عقیق و فیروزه،سجاده،مهر،تسبیح،عطر،ظروف سنگی و برخی از خشکبار مانند برگه زردالو و…سوغاتی های شهر مشهد میباشندبرای اشنایی بیشتر با سوغات  شهر مشهد 

تقویم رویدادهای گردشگری استان خراسان رضوی:

این رویدادها در 42 روستا،16 بخش،28 شهرستان،28 اقامت گاه بوم گردی و چادر سیاه،10 مکان تاریخی،13 بوستان،13 مجموعه تاریخی و هشت پایگاه پژوهشی برگزار خواهد شد(منبع :سایت وزارت میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان خراسان رضوی)

شاهنامه خوانی

نام رویداد شکل برگذاری تاریخ رویداد
جشن نوروزگاهجشنواره استانی ایام نوروز
جشنواره تیرگانجشنواره محلیاواسط خردادماه
جشن سدهجشنواره محلیاخر اذر ماه
جشن شب یلداجشنواره محلیابان ماه
جشنواره بازی های بومی محلیجشنواره محلی ایام نوروز
جشن روز روستاجشن استانی اول و سیزده فروردین
کشتی چوخهجشنواره استانی فروردین ماه
جشنواره غذاهای سنتیجشن محلیابان ماه
جشن سمنو پزانجشن محلیدیماه
مراسم ایینی بلغور پزانجشن محلیاواسط اردیبهشت ماه
جشن حلیم پزانجشن محلیاواسط اردیبهشت ماه
جشنواره پخت نان محلیجشن محلیخرداد ماه
جشنواره شیر دوشانجشن محلیاواخر فروردین
جشنواره شکوفه های البالوجشن استانی اواخر اردیبهشت ماه
جشنواره شکوفه های گیلاسجشن محلیاواخر اردیبهشت ماه
جشنواره گل غلطانجشن محلیاواخر اردیبهشت ماه
جشنواره موسیقی سنتیجشن محلیابان ماه
جشنواره پرواز بادبادکهاجشن محلیاواسط اردیبهشت
هفته فرهنگی کلات جشن محلی اواسط اردیبهشت ماه
مسابقه دوچرخه سواری چشمه سبزجشن محلی
جشن شیشلیک شاندیزجشن محلیاواسط مرداد ماه
جشن بستنی طرقبهجشن محلیاواسط تیر ماه
جشن خرمنجشن محلی9 و10 خرداد
جشنواره ریواسجشن محلیشهریور ماه
جشن شکوفه بادامجشن محلیاوایل فروردین
جشنواره تاک پلوجشن محلیاواخر فروردین
جشن برداشت نعناجشن محلیاردیبهشت ماه
جشن برداشت الوجشن محلیشهریور ماه
جشن برداشت انگورجشن محلیشهریور ماه
جشن برداشت پستهجشن محلیاواسط مرداد ماه
جشن برداشت گردوجشن محلیمرداد ماه
جشن برداشت انارجشن محلیاوایل مهر ماه
جشن زعفرانجشن محلی اواخر ابانماه
جشنواره شاتوتجشن محلی اواسط خرداد
جشن گیاهان داروییجشن محلی 27 مرداد ماه
جشنواره گردشگری خوافجشنواره استانیاوایل مهرماه
مراسم اربعینایام اربعین

لذت یک سفر خوش و خاطره انگیز:

پارک ابی ایرانیان

پارک های ابی :  

از اصلی ترین برنامه های تفریحی مسافران شهر مشهد گشت و گذار در مناطق ییلاقی،خوردن غذاهای معروف در رستوران ها، خرید کردن از بازار ها ،رفتن به پارک های ابی،گردش کردن در پارک های شهری و استفاده از وسایل متعدد شهر بازی های شهر مشهد میباشد…ادامه مطلب 

باغ گلها بلوار معلم،پارک ها و بوستانهای شهر مشهد،جاذبه های گردشگری شهر مشهد،دیدنی های شهر مشهد

پارک ها و بوستانها :

مهمترین انگیزه های مراجعه به پارکها پر کردن اوقات فراغت،استراحت،ارامش،پیک نیک،سرگرمی و بازی میباشد در مشهد پارک ها و بوستان های متنوعی جهت رسیدن به این اهداف وجود دارد پارک های موضوعی نیز وجود دارند که علاوه بر پر کردن اوغات فراغت با اهدافی مانند اموزش و ….بنا شده اند مانند بوستان دانش …..

اش محلی مشهد

غذاهای معروف :  

مشهدبه شهر غذا شهرت دارد دارای بیشترین واحد در حوضه صنفی رستوران داران در بین شهر های ایران (850 واحد) است دارای بهترین و با کیفیت ترین غذا ها و رستوران ها میباشد دارای غذای ثبت ملی شده (شیشلیک) است دارای غذاخوری های ارائه دهنده غذاهای سنتی و محلی میباشدادامه مطلب 

الماس شرق

شهر بازی ها :

از اصلی ترین برنامه های تفریحی مسافران شهر مشهد گشت و گذار در مناطق ییلاقی،خوردن غذاهای معروف در رستوران ها، خرید کردن از بازار ها ،رفتن به پارک های ابی،گردش کردن در پارک های شهری و استفاده از وسایل متعدد شهر بازی های شهر مشهد میباشد…ادامه مطلب 

خاص ترین ها:

 این موارد هر کدام از بابت موضوعی خاص هستند مثلا تاریخ یا شکل و… که به نظرم  برای گردشگران محترم جذابیت داشته باشد

قلعه عماد

بین روستاهای ال،پنمنه،کلاته عرب در مسیر تاریخی توس به کلات بر بالای کوهی به ارتفاع نزدیک 3000 متر بقایای قلعه ای تاریخی به سبک قلعه های اسماعیلیان قرار دارد این قلعه از سه طرف پرتگاه است و فقط از یک طرف میتوان به داخل ان راه یافت از این قلعه در متون تاریخی یاد شده است امروزه از بقایای این دژ استحکامی دیوارها،برج ها و حوضی ساروجی بر جا مانده است این قلعه از سده نهم هجری مورد استفاده حکام تیموری بوده است و تا زمان صفویه رونق داشته است

منابع:1):اطلاعات شخصی 2):مشهد تالیف معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری مشهد

سنگ نگاره های پرنواز

دشت باستانی توس به دلیل اقلیم مساعد،وجود مراتع و چشمه های فراوان هزاران سال مسکن و موطن اقوام گوناگون بوده است باستان شناسان دلایل متعددی را عنوان کرده اند که نشان دهنده این قدمت میباشد ازجمله این دلایل میتوان به وجود ابزار های سنگی اشاره کرد. در سالهای 1354،1353 یک هیات مشترک از دیرین شناسان ایرانی و فرانسوی در بررسی اطراف روستای ابروان در فاصله چهل کیلومتری شرق مشهد موفق به کشف 60 عدد ابزار سنگی گردیدند که قدمت این مجموعه به هزاران سال قبل برمی گردد و قدیمی ترین نشانه ابزار سازی در ایران است از دیگر دلایل وجود تپه نادری در جنوب شهر میباشد که موید زیستگاه از هزاره پنجم پیش از میلاد است و پیشرفت و تکامل فرهنگی این منطقه را نشان می دهد. به دلیل اقامت دراز مدت پارت ها در شمال خراسان و استقلال نسبی ان اقوام ناحیه مشهد رونق و ابادانی خود را داشته است. از هزاره اول پیش از میلاد نیز چهار محوطه تاریخی در مشهد توسط باستان شناسان شناسایی شده است. از دلایل دیگر میتوان به وجود اسامی که برگرفته از تاریخ پیش اسلام ایران است اشاره کرد مانند مغان،گوش،بهره،ال و… اما افزون بر این دلایل که عنوان شد در اطراف مشهد سنگ نگاره های بسیاری وجود دارد با نقش های حیوانات،انسان های شکارچی و ایین های سنتی که قدمت این نقوش به دوران نوسنگی بر میگردد مکان بعضی از این سنگ نگاره ها بعضا در ارتفاعات میباشد و بنا به گفته کارشناسان چند کلونی سنگ نگاره در ایران وجود دارد که یکی از انها در شهرستان مشهد و دشت توس واقع است.بیشترین تصویری که در این سنگ نگاره ها به چشم می خورد متعلق به بز کوهی است 

کتیبه خانتاشی

کتیبه سنگی خانتاشی در دره ال است که در ماه صفر 916 هجری قمری برابر با 1510 میلادی به امر سر سلسله ازبکهای شیبانی، ابوالفتح محمد شیبانی خان مشهور به شیبک خان بر روی صخره ای در دره ال نوشته شده است و حاوی شرح فتوحات وی و ادعاهایش مبنی بر خلیفه الرحمن بودن اوست همچنین یاداور شده که معماران وی مشغول بازسازی و عمران شهر توس یا یادگار خانی بوده اند (ظاهرا ان قسمت از باره شهر توس در دروازه شرقی مرو که مرمت شده بنا بر همین فرمان بوده است)منظور از یادگار خانی نام ابداعی شیبک خان برای شهر حماسی توس بوده است چون خواسته با این نام جدید یادگاری از خود باقی بگذارد شیبک خان چند ماه بعد از تحریر این کتیبه به دست شاه اسماعیل صفوی کشته شد اما کتیبه اش تا کنون در دره ال بر جا مانده است 

میل روستای اخنگان

در منطقه فرهنگی تاریخی توس و بعد از روستای توس که در 25 کیلومتری شهر مشهد(فاصله از پارک ملت) قرار دارد با عبور از روستاهای شوراب،حسن اباد به روستای تاریخی اخنگان میرسیم در ابتدای روستا برج مقبره ای قرار دارد به نام برج یا میل اخنگان نمونه این برج در شهر های دیگر مانند کاشمر و …وجود دارد ولی این گونه بناها با این تزیینات ریشه در ترکستان دارد و مشهورترین انها گورمیر است میل اخنگان بنایی است اجری که از داخل هشت گوشه و از خارج مدور است در داخل بنا نقش و نگاری دیده نمیشود ولی درخارج دبوار ،نیم ستون ها و بام با کاشی هایی به رنگ لاجوردی،ابی فیروزه ای تزیین شده است این بنا احتمالا متعلق به بانویی است که در دوره تیموری درگذشته است برخی معتقد هستند ارامگاه متعلق به گوهرتاج خواهر گوهر شاد اغا میباشد ….

منابع:1):اطلاعات شخصی2):اثار ایران تالیف اندره گدار،یدا گدار،ماکسیم سیرو

چهارطاقی بازه هور

چهار طاقی بازه هور بنایی چهار ضلعی است که گنبدی بروی ان قرار دارد. این بنا در گذشته به عناصر معماری دیگری در ضلع شرقی متصل بوده است.بنا مربوط به دوره ساسانی و به قرن سوم میلادی تعلق داشته است این بنا در مسیر تاریخی مشهد به زاوه(تربت حیدریه) و 75 کیلومتری مشهد و به فاصله چند کیلومتر بعد از خانه های روستای رباط سفید در راه روستای اسد اباد قرار دارد کاربری این بنا به گفته برخی اتشگاه بوده است و به نام اتشکده بازه هور ان را میشناسند ولی برخی پژوهشگران ان را در زمره چهارطاقی های گاه شماری و محاسبه نجومی در معماری ایران باستان میدانند و برخی نیز مانند اندره گدار علاوه بر این که ان را بنایی مذهبی نمیداند این بنا را به عنوان یکی از ملحقات دو بنای قلعه دختر و قلعه پسر که بر گردنه کوه مجاور قرار دارند به شمار می اورد نام بازه هور به معنای دره خورشید اشاره ای به محل استقرار ان دارد .در غرب روستای رباط سفید روستایی با نام بازه هور نیز وجود دارد 

منابع:

ا):اثار ایران تالیف اندره گدار،یداگدار،ماکسیم سیرو2):مشهد تالیف معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری مشهد3):اطلاعات شخصی 

نقاشی های سقف حمام مهدی قلی بیگ

در زمان مرمت بنای تاریخی حمام مهدی قلی بیگ مشخص گردید سقف و دیوارها در مجموع از 28 لایه تشکیل شده است که پس از لایه برداری بخشی از جداره سیزده لایه نقاشی هویدا گردید نقاشی های لایه سیزدهم این بنا مربوط به اواخر دوره قاجار میباشد و موضوع ان اساطیری،حماسی،داستانهای عاشقانه و داستانهای مردمی برگرفته از اعتقادات و باورهای مردمی که نسل به نسل و سینه به سینه در میان عوام نقل شده است میباشد مانند داستان نبرد امیر ارسلان نامدار با فولاد زره ،نبرد شیرویه با سرهنگ ،فرامرزپسر رستم، درسقف حمام داستانهایی از تغییر وضع لباس ایرانیان و ورود تکنولوژی به ایران نیز دیده میشود…. 

“مرغی دیدم نشسته بر باره طوس        در پیش نهاده کله کیکاووس “

“با کله همی گفت که افسوس افسوس    کو بانگ جرسها و کجا ناله کوس؟”

                                                                            خیام 

حصار تاریخی توس

باروی نیمه ویران طابران توس (در حال بازسازی)به طول هفت کیلومتر و به ارتفاع 12 متر و عرض قسمت پایین 6 متر و عرض در قسمت بالا 2.5 متر دورتا دور شهر تاریخی توس به مساحت 360 هکتار را دربرگرفته است این بارو از گل رس ورز داده به شکل تقریبی دایره ساخته شده است و در گذشته دارای 106 نیم برج و چهار دروازه به نام های رزان،رودبار،مرو،نیشابور بوده است شهر طابران توس دست کم از سده چهارم هجری و حکومت ابومنصور محمدبن عبد الرزاق طوسی حاکم توس دارای باره بوده است از ان پس اولین بار غزها در قرن ششم هجری و بعد مغولها در سده هفتم هجری و پس از ان میرانشاه پسر تیمور در قرن هشتم هجری به ان صدمه زده است و در اخرین مرحله با حمله شیبگ خان انچه از توس باقی مانده بود ویران گشت

منابع:

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان مشهد 

هارونیه

بنای هارونیه در شهر تابران توس،جنوب ارامگاه فردوسی و همچنین جنوب کهندژ که مرکز خلافت و سکونت حکام در توس بوده قرار دارد این بنا خانقاه یا ارامگاهی متعلق به قرن هشتم هجری میباشد که بعد از حمله مغول ساخته شده است و به اشتباه ارامگاه هارون الرشید نامیده میشود مقبره هارون الرشید درحرم قرار دارد نام هارونیه ازاوایل قرن چهاردهم روی این بنا گذارده شده است در قسمت جنوبی مجموعه هارونیه مسجد و مدرسه ای متعلق به دوره سلجوقی قرار دارد این بنا که اجری بوده با ستون های مدور و چند کف اجری در مرکز شهر تابران توس و جنوب هارونیه کشف گردید این بنا دارای شبستان ستوندار،حیاط مرکزی و رواقی بر گرداگرد ان است کاربری ان در  ابتدا مسجد بوده و بعدها به بخشی از نظامیه ها یا همان مدارس دوران سلجوقی تبدیل شده است

بقایای جاده ابریشم

در جنوب شهر مشهد و نزدیک روستای شریف اباد بقایای جاده سنگ فرش شده ای وجود دارد که در گذشته راهی مواصلاتی و کاروان رو بوده است و مسافرانی که قصد سفر به توس یا به نیشابور را داشتند از این مسیر رفت و امد میکردند این مسیر خود بخشی از راهی بوده که چین را به اروپا متصل میکرده و به جاده ابریشم معروف است. قسمتی از این راه که سنگ فرش شده است در زمان یکی از حاکمان مشهد در اواخر دوره قاجار انجام گرفته است 

دره سیستان

دره سیستان

برای اشنایی بیشتر با دره سیستان کلیک بفرمائید

دره انجیر روستای ال

دره انجیر

برای اشنایی بیشتر با دره انجیر کلیک بفرمائید

روستای فرخد

کاشت گل گلاب

برای اشنایی بیشتر با روستای فرخد کلیک بفرمائید

خاص ترین ها:

در این قسمت سعی کردیم از بین جاذبه های گردشگری شهر مشهد تعدادی را جدا معرفی کنیم این موارد هر کدام از بابت موضوعی خاص هستند مثلا تاریخ یا شکل و… که به نظرم  برای گردشگران محترم جذابیت داشته باشد

 • سنگ نگاره ها

  سنگ نگاره پرنواز،سنگ نگاره های طرقبه شاندیز،
 • چهارطاقی بازه هور

  چهار طاقی بازه هور،اتشکده مشهد،جاذبه های تاریخی فرهنگی شهر مشهد،جاهای دیدنی مشهد
 • کتیبه خانتاشی

  کتیبه سنگی خانتاشی،اثار تاریخی فرهنگی شهر مشهد
 • چاپارخانه صفی اباد

  چاپار خانه صفی اباد،اثار تاریخی فرهنگی شهر مشهد
 • بقایای جاده ابریشم

  جاده سنگ فرش شده شریف اباد در راه تاریخی توس به نیشابور،حوالی رودخانه طرق
 • حصار تاریخی توس

  برج و باروی شهر تاریخی توس،جاذبه های تاریخی فرهنگی شهر مشهد،جاهای دیدنی مشهد
 • نقاشی های سقف حمام مهدی قلی بیگ

  نقاشی های سقف حمام مهدی قلی بیگ
 • قلعه ماد(عماد)

  قله قلعه عماد،کوه های اطراف مشهد،جاهای دیدنی مشهد،تفرجگاه های مشهد،تفریگاه های مشهد،کوهنوردی

قلعه عماد

بین روستاهای ال،پنمنه،کلاته عرب در مسیر تاریخی توس به کلات بر بالای کوهی به ارتفاع نزدیک 3000 متر بقایای قلعه ای تاریخی به سبک قلعه های اسماعیلیان قرار دارد این قلعه از سه طرف پرتگاه است و فقط از یک طرف میتوان به داخل ان راه یافت از این قلعه در متون تاریخی یاد شده است امروزه از بقایای این دژ استحکامی دیوارها،برج ها و حوضی ساروجی بر جا مانده است این قلعه از سده نهم هجری مورد استفاده حکام تیموری بوده است و تا زمان صفویه رونق داشته است

منابع:1):اطلاعات شخصی 2):مشهد تالیف معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری مشهد

سنگ نگاره های پرنواز

دشت باستانی توس به دلیل اقلیم مساعد،وجود مراتع و چشمه های فراوان هزاران سال مسکن و موطن اقوام گوناگون بوده است باستان شناسان دلایل متعددی را عنوان کرده اند که نشان دهنده این قدمت میباشد ازجمله این دلایل میتوان به وجود ابزار های سنگی اشاره کرد. در سالهای 1354،1353 یک هیات مشترک از دیرین شناسان ایرانی و فرانسوی در بررسی اطراف روستای ابروان در فاصله چهل کیلومتری شرق مشهد موفق به کشف 60 عدد ابزار سنگی گردیدند که قدمت این مجموعه به هزاران سال قبل برمی گردد و قدیمی ترین نشانه ابزار سازی در ایران است از دیگر دلایل وجود تپه نادری در جنوب شهر میباشد که موید زیستگاه از هزاره پنجم پیش از میلاد است و پیشرفت و تکامل فرهنگی این منطقه را نشان می دهد. به دلیل اقامت دراز مدت پارت ها در شمال خراسان و استقلال نسبی ان اقوام ناحیه مشهد رونق و ابادانی خود را داشته است. از هزاره اول پیش از میلاد نیز چهار محوطه تاریخی در مشهد توسط باستان شناسان شناسایی شده است. از دلایل دیگر میتوان به وجود اسامی که برگرفته از تاریخ پیش اسلام ایران است اشاره کرد مانند مغان،گوش،بهره،ال و… اما افزون بر این دلایل که عنوان شد در اطراف مشهد سنگ نگاره های بسیاری وجود دارد با نقش های حیوانات،انسان های شکارچی و ایین های سنتی که قدمت این نقوش به دوران نوسنگی بر میگردد مکان بعضی از این سنگ نگاره ها بعضا در ارتفاعات میباشد و بنا به گفته کارشناسان چند کلونی سنگ نگاره در ایران وجود دارد که یکی از انها در شهرستان مشهد و دشت توس واقع است.بیشترین تصویری که در این سنگ نگاره ها به چشم می خورد متعلق به بز کوهی است 

کتیبه خانتاشی

کتیبه سنگی خانتاشی در دره ال است که در ماه صفر 916 هجری قمری برابر با 1510 میلادی به امر سر سلسله ازبکهای شیبانی، ابوالفتح محمد شیبانی خان مشهور به شیبک خان بر روی صخره ای در دره ال نوشته شده است و حاوی شرح فتوحات وی و ادعاهایش مبنی بر خلیفه الرحمن بودن اوست همچنین یاداور شده که معماران وی مشغول بازسازی و عمران شهر توس یا یادگار خانی بوده اند (ظاهرا ان قسمت از باره شهر توس در دروازه شرقی مرو که مرمت شده بنا بر همین فرمان بوده است)منظور از یادگار خانی نام ابداعی شیبک خان برای شهر حماسی توس بوده است چون خواسته با این نام جدید یادگاری از خود باقی بگذارد شیبک خان چند ماه بعد از تحریر این کتیبه به دست شاه اسماعیل صفوی کشته شد اما کتیبه اش تا کنون در دره ال بر جا مانده است 

میل روستای اخنگان

در منطقه فرهنگی تاریخی توس و بعد از روستای توس که در 25 کیلومتری شهر مشهد(فاصله از پارک ملت) قرار دارد با عبور از روستاهای شوراب،حسن اباد به روستای تاریخی اخنگان میرسیم در ابتدای روستا برج مقبره ای قرار دارد به نام برج یا میل اخنگان نمونه این برج در شهر های دیگر مانند کاشمر و …وجود دارد ولی این گونه بناها با این تزیینات ریشه در ترکستان دارد و مشهورترین انها گورمیر است میل اخنگان بنایی است اجری که از داخل هشت گوشه و از خارج مدور است در داخل بنا نقش و نگاری دیده نمیشود ولی درخارج دبوار ،نیم ستون ها و بام با کاشی هایی به رنگ لاجوردی،ابی فیروزه ای تزیین شده است این بنا احتمالا متعلق به بانویی است که در دوره تیموری درگذشته است برخی معتقد هستند ارامگاه متعلق به گوهرتاج خواهر گوهر شاد اغا میباشد ….

منابع:1):اطلاعات شخصی2):اثار ایران تالیف اندره گدار،یدا گدار،ماکسیم سیرو

چهارطاقی بازه هور

چهار طاقی بازه هور بنایی چهار ضلعی است که گنبدی بروی ان قرار دارد. این بنا در گذشته به عناصر معماری دیگری در ضلع شرقی متصل بوده است.بنا مربوط به دوره ساسانی و به قرن سوم میلادی تعلق داشته است این بنا در مسیر تاریخی مشهد به زاوه(تربت حیدریه) و 75 کیلومتری مشهد و به فاصله چند کیلومتر بعد از خانه های روستای رباط سفید در راه روستای اسد اباد قرار دارد کاربری این بنا به گفته برخی اتشگاه بوده است و به نام اتشکده بازه هور ان را میشناسند ولی برخی پژوهشگران ان را در زمره چهارطاقی های گاه شماری و محاسبه نجومی در معماری ایران باستان میدانند و برخی نیز مانند اندره گدار علاوه بر این که ان را بنایی مذهبی نمیداند این بنا را به عنوان یکی از ملحقات دو بنای قلعه دختر و قلعه پسر که بر گردنه کوه مجاور قرار دارند به شمار می اورد نام بازه هور به معنای دره خورشید اشاره ای به محل استقرار ان دارد .در غرب روستای رباط سفید روستایی با نام بازه هور نیز وجود دارد 

منابع:

ا):اثار ایران تالیف اندره گدار،یداگدار،ماکسیم سیرو2):مشهد تالیف معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری مشهد3):اطلاعات شخصی 

نقاشی های سقف حمام مهدی قلی بیگ

در زمان مرمت بنای تاریخی حمام مهدی قلی بیگ مشخص گردید سقف و دیوارها در مجموع از 28 لایه تشکیل شده است که پس از لایه برداری بخشی از جداره سیزده لایه نقاشی هویدا گردید نقاشی های لایه سیزدهم این بنا مربوط به اواخر دوره قاجار میباشد و موضوع ان اساطیری،حماسی،داستانهای عاشقانه و داستانهای مردمی برگرفته از اعتقادات و باورهای مردمی که نسل به نسل و سینه به سینه در میان عوام نقل شده است میباشد مانند داستان نبرد امیر ارسلان نامدار با فولاد زره ،نبرد شیرویه با سرهنگ ،فرامرزپسر رستم، درسقف حمام داستانهایی از تغییر وضع لباس ایرانیان و ورود تکنولوژی به ایران نیز دیده میشود…. 

“مرغی دیدم نشسته بر باره طوس        در پیش نهاده کله کیکاووس “

“با کله همی گفت که افسوس افسوس    کو بانگ جرسها و کجا ناله کوس؟”

                                                                            خیام 

حصار تاریخی توس

باروی نیمه ویران طابران توس (در حال بازسازی)به طول هفت کیلومتر و به ارتفاع 12 متر و عرض قسمت پایین 6 متر و عرض در قسمت بالا 2.5 متر دورتا دور شهر تاریخی توس به مساحت 360 هکتار را دربرگرفته است این بارو از گل رس ورز داده به شکل تقریبی دایره ساخته شده است و در گذشته دارای 106 نیم برج و چهار دروازه به نام های رزان،رودبار،مرو،نیشابور بوده است شهر طابران توس دست کم از سده چهارم هجری و حکومت ابومنصور محمدبن عبد الرزاق طوسی حاکم توس دارای باره بوده است از ان پس اولین بار غزها در قرن ششم هجری و بعد مغولها در سده هفتم هجری و پس از ان میرانشاه پسر تیمور در قرن هشتم هجری به ان صدمه زده است و در اخرین مرحله با حمله شیبگ خان انچه از توس باقی مانده بود ویران گشت

منابع:

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان مشهد 

هارونیه

بنای هارونیه در شهر تابران توس،جنوب ارامگاه فردوسی و همچنین جنوب کهندژ که مرکز خلافت و سکونت حکام در توس بوده قرار دارد این بنا خانقاه یا ارامگاهی متعلق به قرن هشتم هجری میباشد که بعد از حمله مغول ساخته شده است و به اشتباه ارامگاه هارون الرشید نامیده میشود مقبره هارون الرشید درحرم قرار دارد نام هارونیه ازاوایل قرن چهاردهم روی این بنا گذارده شده است در قسمت جنوبی مجموعه هارونیه مسجد و مدرسه ای متعلق به دوره سلجوقی قرار دارد این بنا که اجری بوده با ستون های مدور و چند کف اجری در مرکز شهر تابران توس و جنوب هارونیه کشف گردید این بنا دارای شبستان ستوندار،حیاط مرکزی و رواقی بر گرداگرد ان است کاربری ان در  ابتدا مسجد بوده و بعدها به بخشی از نظامیه ها یا همان مدارس دوران سلجوقی تبدیل شده است

بقایای جاده ابریشم

در جنوب شهر مشهد و نزدیک روستای شریف اباد بقایای جاده سنگ فرش شده ای وجود دارد که در گذشته راهی مواصلاتی و کاروان رو بوده است و مسافرانی که قصد سفر به توس یا به نیشابور را داشتند از این مسیر رفت و امد میکردند این مسیر خود بخشی از راهی بوده که چین را به اروپا متصل میکرده و به جاده ابریشم معروف است. قسمتی از این راه که سنگ فرش شده است در زمان یکی از حاکمان مشهد در اواخر دوره قاجار انجام گرفته است 

چشمه سبز،جاذبه های گردشگری شهر مشهد،جاهای دیدنی مشهد،جاذبه های گردشگری استان خراسان رضوی
چشمه گراپ،چشمه اب دارای مواد معدنی،جاذبه های گردشگری شهر مشهد،جاهای دیدنی مشهد،جاذبه های گردشگری استان خراسان رضوی
روستای ییلاقی تاریخی کنگ
غول سنگی،ژئوتوریسم

چشمه گراپ

در جنوب مشهد و نزدیک عوارضی ملک اباد و حاشیه بزرگراه تابلوی منابع طبیعی با فاصله از جاده قرار داده شده که منطقه ای را معرفی میکند که ثبت ملی شده است در این منطقه چندین چشمه وجود دارد که دارای املاح معدنی میباشند و دائما در حال جوشیدن هستند. چشمه اصلی بر بالای یک بلندی مانند ….

قدیمی ترین هتل ایران که هنوز فعالیت میکند

هتل تاریخی پارس محله ارگ،اثار تاریخی فرهنگی شهر مشهد

هتل پارس قدیمی ترین هتل ایران است که هنوز فعالیت می کند این هتل از بناهای به جا مانده در محله ارگ میباشد که در سال 1316 به عنوان اولین مکان اقامتی مشهد با شیوه پذیرایی جدید با معماری روسی ساخته شد

برای اشنایی بیشتر با این هتل تاریخی کلیک بفرمائید

مطالب پیشنهادی ما به شما:

از دیرباز مرسوم بوده افرادی که به مسافرت می رفتند کالایی را به عنوان سوغات ویا ره اورد خریداری میکردند و به فامیل،اقوام و یا دوستان هدیه میدادند

خدمات

وبسایت مشهد رخسار در اینده به مسافران و گردشگران محترم خدمات زیر را ارائه خواهد کرد

تهیه بلیط
رزرو هتل
ترنسفر
معرفی مراکز خرید

از دیرباز مشهد سالانه میزبان مسافرانی بوده که به قصد زیارت،تجارت و یا به دلیل این که مشهد در مسیر شاهراه تاریخی خراسان قرار داشته به این شهر سفر می کردند امروزه نیز گردشگران زیادی به قصد زیارت،سیاحت،خرید و استفاده از مراکز تفریحی متعدد ویا بازدید از اثار تاریخی فراوان به این شهر سفر میکنند ما نیز برای اشنایی بیشتر گردشگران به معرفی تمامی این جاذبه ها میپردازیم

لطفا دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید

کلیه حقوق این مجموعه متعلق به سایت مشهد رخسار میباشد استفاده از مطالب و تصاویر سایت فقط در صورت ذکر منبع و درج لینک مستقیم به آن مطلب مجاز است