• کوچه ساسان تپل محله

گردشگری تاریخی>محله های تاریخی>تپل محله