• دره منتهی به روستای خرکت

  • دره روستای خواجه حسین اباد

  • دره زشک در مسیر قله شیرباد

  • کج دره منتهی به دره سیستان

دره ها

دشت مشهد بین دو رشته کوه موازی قرار دارد.رشته کوه هزار مسجد که ادامه ارتفاعات کپه داغ است و در شمال و شرق مشهد واقع است و رشته کوه بینالود در غرب مشهد واقع است این دو رشه کوه دارای قله هایی با ارتفاع بیش از دو هزار متر میباشند هرچه از شمال به سمت جنوب پیش میرویم از ارتفاع این رشته کوه ها کاسته میشود این رشته کوه ها سبب شکل گیری دره هایی حاصل خیز در این منطقه شده است . مانند دره وسیع و حاصلخیز کشف رود ،دره های کم عرض و با صفای بینالود همچون دره “جاغرق”،”ارغوان”،”زشک”،”دیزدر”و….. 

دره های رشته کوه هزار مسجد

رشته کوه هزار مسجد با قله هایی با ارتفاعی در حدود 3000 متر که بعضا ارتفاع بیشتر و یا کمتری دارند در شمال مشهد قرار دارد و بلند ترین قله این رشته کوه با ارتفاعی در حدود 3200 متر هزار مسجد میباشد این رشته کوه ادامه ارتفاعات کپه داغ میباشد و در واقع میتوان این رشته کوه را به عنوان مانعی در برابر کویر قره قوم یکی ازبزرگترین کویرهای شنی جهان که تقریبا 70 درصد خاک ترکمنستان را در برگرفته است دانست از این رشته کوه در متون کهن مانند اوستا و همچنین در اشعار فردوسی بزرگ بسیار امده است این رشته کوه دارای دره های متعددی است که به صورت موازی با هم قرار دارند و توسط دره های فرعی که به این دره های موازی عمود میشود اتصال پیدا میکنند مهم ترین نبرد های ایرانیان با متجاوزان و همچنین حاکمان توس با ازبک ها و ترکمن های متجاوز که به قصد غارت شهر به این منطقه می امدند از طریق عبور از همین دره ها و یا از قسمت پایانی این رشته کوه بوده است و یکی از عللی که نادر شاه شهر کلات را در دامنه این رشته کوه به عنوان محل استقرار خود برگزید نیز مقابله با این تجاوزات بوده است در این دره ها رودخانه ها و ابشارهای زیبایی قرار دارد و همچنین دارای پوشش های گیاهی متنوعی است که زیستگاه گونه های جانوری با ارزشی مانند پلنگ ایرانی میباشد روستاهایی که در این رشته کوه واقع هستند قومیت های فارس، کرد و ترک را شامل میشوند ضمنا محلی ها به قسمتی از دره که به صورت تنگه است و دارای راه باریکی که از دو طرف توسط کوه ها مهار شده است زو میگویند

برای رسیدن به این دره از طریق جاده کلات و روستای معین اباد و یا از طریق جاده شاهنامه و روستای توس و با عبور از روستاهای رضوان،اندرخ به سمت روستای کارده ابتدا از سر بالایی بالا رفته که سرحد دشت مشهد است از قله دکل که سرازیر میشویم و با عبور از روستاهای فیروز اباد،خواجه حسین اباد،کارده،کوشک اباد،گوش،بهره،مارشک و با پیوستن به کج دره به روستای خرکت و در انتها به دره سیستان میرسیم برای اشنایی بیشتر برروی دکمه زیر کلیک کنید

  از قله دکل که سرازیر میشویم به سمت سد کارده به روستای خواجه حسین اباد میرسیم ابتدای روستا سمت راست راهی است که به روستای کلاته عرب ها میرود در مسیر رسیدن به روستا از داخل تنگه ای عبور خواهیم کرد که در عکس مشاهده کنند این دره دارای جاذبه های گردشگری متعددی است برای اشنایی بیشتر برروی دکمه زیر کلیک کنید

 از طریق جاده کلات و روستای معین اباد و یا از طریق جاده شاهنامه و روستای توس و با عبور از روستاهای رضوان،اندرخ به سمت روستای کارده ابتدا از سر بالایی بالا رفته که سرحد دشت مشهد است از قله دکل که سرازیر میشویم به سمت سد کارده به روستای خواجه حسین اباد میرسیم این منطقه دارای جاذبه های گردشگری متعددی است برای اشنایی بیشتر برروی دکمه زیر کلیک کنید

 از طریق جاده کلات و روستای معین اباد و یا از طریق جاده شاهنامه و روستای توس و با عبور از روستاهای رضوان،اندرخ به سمت روستای کارده ابتدا از سر بالایی بالا رفته که سرحد دشت مشهد است از قله دکل که سرازیر میشویم بعد از روستای کارده به دوراهی میرسیم راه سمت راست را انتخاب کرده و وارد دره ال میشویم این دره که مسیری تاریخی بوده دارای جاذبه های گردشگری متعددی است برای اشنایی بیشتر برروی دکمه زیر کلیک کنید

 از طریق جاده کلات و روستای معین اباد و یا از طریق جاده شاهنامه و روستای توس و با عبور از روستاهای رضوان،اندرخ به سمت روستای کارده ابتدا از سر بالایی بالا رفته که سرحد دشت مشهد است از قله دکل که سرازیر میشویم بعد از روستای کارده به دوراهی میرسیم راه سمت راست را انتخاب کرده و وارد دره ال میشویم بعد از ورود اولین دره سمت راست دره انجیراست این دره دارای جاذبه های گردشگری متعددی است برای اشنایی بیشتر برروی دکمه زیر کلیک کنید

 از طریق جاده کلات و روستای معین اباد و یا از طریق جاده شاهنامه و روستای توس و با عبور از روستاهای رضوان،اندرخ به سمت روستای کارده ابتدا از سر بالایی بالا رفته که سرحد دشت مشهد است از قله دکل که سرازیر میشویم بعد از روستای کارده به دوراهی میرسیم راه سمت راست را انتخاب کرده و وارد دره ال میشویم این دره که مسیری تاریخی بوده دارای جاذبه های گردشگری متعددی است برای اشنایی بیشتر برروی دکمه زیر کلیک کنید

 از طریق جاده کلات و روستای معین اباد و یا از طریق جاده شاهنامه و روستای توس و با عبور از روستاهای رضوان،اندرخ به سمت روستای کارده ابتدا از سر بالایی بالا رفته که سرحد دشت مشهد است از قله دکل که سرازیر میشویم بعد از روستای کارده به دوراهی میرسیم راه سمت راست را انتخاب کرده و وارد دره ال میشویم با ادامه مسیر به دره سیچ میرسیم این دره که مسیری تاریخی بوده دارای جاذبه های گردشگری متعددی است برای اشنایی بیشتر برروی دکمه زیر کلیک کنید

 از طریق جاده کلات و روستای معین اباد و یا از طریق جاده شاهنامه و روستای توس و با عبور از روستاهای رضوان،اندرخ به سمت روستای کارده ابتدا از سر بالایی بالا رفته که سرحد دشت مشهد است از قله دکل که سرازیر میشویم بعد از روستای کارده به دوراهی میرسیم راه سمت راست را انتخاب کرده و وارد دره ال میشویم با ادامه مسیر به دره سیچ میرسیم این دره که مسیری تاریخی بوده دارای جاذبه های گردشگری متعددی است برای اشنایی بیشتر برروی دکمه زیر کلیک کنید

 از طریق جاده کلات و روستای معین اباد و یا از طریق جاده شاهنامه و روستای توس و با عبور از روستاهای رضوان،اندرخ به سمت روستای کارده ابتدا از سر بالایی بالا رفته که سرحد دشت مشهد است از قله دکل که سرازیر میشویم بعد از روستای کارده به دوراهی میرسیم راه سمت راست را انتخاب کرده و وارد دره ال میشویم با ادامه مسیر به دره سیچ میرسیم ……این دره که مسیری تاریخی بوده دارای جاذبه های گردشگری متعددی است برای اشنایی بیشتر برروی دکمه زیر کلیک کنید

برای رسیدن به این دره از طریق جاده کلات و روستای معین اباد و یا از طریق جاده شاهنامه و روستای توس و با عبور از روستاهای رضوان،اندرخ به سمت روستای کارده ابتدا از سر بالایی بالا رفته که سرحد دشت مشهد است از قله دکل که سرازیر میشویم و با عبور از روستاهای فیروز اباد،خواجه حسین اباد،کارده،کوشک اباد،گوش،بهره،مارشک با عبور از داخل روستای مارشک و انتخاب دره سمت چپ و رفتن درامتداد ان به کریم اباد میرسیم که یکی از مسیرهای صعود به قله هزار مسجد است برای اشنایی بیشتر برروی دکمه زیر کلیک کنید

برای رسیدن به این دره از طریق جاده کلات و روستای معین اباد و یا از طریق جاده شاهنامه و روستای توس و با عبور از روستاهای رضوان،اندرخ به سمت روستای کارده ابتدا از سر بالایی بالا رفته که سرحد دشت مشهد است از قله دکل که سرازیر میشویم و با عبور از روستاهای فیروز اباد،خواجه حسین اباد،کارده،کوشک اباد،گوش،بهره،مارشک و با پیوستن به کج دره به روستای خرکت و در انتها به دره سیستان میرسیم برای اشنایی بیشتر برروی دکمه زیر کلیک کنید

 دره زیبای کارده از قله دکل که سرازیر میشویم به سمت سد کارده شروع میشود و با عبور از روستاهای فیروز اباد،خواجه حسین اباد،کارده،کوشک اباد،گوش،بهره،مارشک با ادامه مسیر به سمت روستای بلغور ابتدا به دره جونگ میرسیم با ادامه مسیر دره به روستای پنمنه و دره ال وارد میشویم دارای جاذبه های گردشگری متعددی است برای اشنایی بیشتر برروی دکمه زیر کلیک کنید

 از طریق جاده کلات و روستای معین اباد و یا از طریق جاده شاهنامه و روستای توس و با عبور از روستاهای رضوان،اندرخ به سمت روستای کارده ابتدا از سر بالایی بالا رفته که سرحد دشت مشهد است از قله دکل که سرازیر میشویم بعد از روستای کارده به دوراهی میرسیم راه سمت راست را انتخاب کرده و وارد دره ال میشویم با ادامه مسیر ابتدا به دره سیچ و سپس قبل از روستای بلغور به زو پیرزن وارد میشویم برای اشنایی بیشتر برروی دکمه زیر کلیک کنید

 از طریق جاده کلات و روستای معین اباد و یا از طریق جاده شاهنامه و روستای توس و با عبور از روستاهای رضوان،اندرخ به سمت روستای کارده ابتدا از سر بالایی بالا رفته که سرحد دشت مشهد است از قله دکل که سرازیر میشویم بعد از روستای کارده به دوراهی میرسیم راه سمت راست را انتخاب کرده و وارد دره ال میشویم با ادامه مسیر ابتدا به دره سیچ و سپس قبل از روستای بلغور به زو پیرزن وارد میشویم برای اشنایی بیشتر برروی دکمه زیر کلیک کنید

برای رسیدن به این دره از طریق جاده کلات و روستای معین اباد و یا از طریق جاده شاهنامه و روستای توس و با عبور از روستاهای رضوان،اندرخ به سمت روستای کارده ابتدا از سر بالایی بالا رفته که سرحد دشت مشهد است از قله دکل که سرازیر میشویم و با عبور از روستاهای فیروز اباد،خواجه حسین اباد،کارده،کوشک اباد،گوش،بهره،مارشک و با پیوستن به کج دره به روستای خرکت و در انتها به دره سیستان میرسیم برای اشنایی بیشتر برروی دکمه زیر کلیک کنید

برای رسیدن به این دره از طریق جاده کلات و روستای معین اباد و یا از طریق جاده شاهنامه و روستای توس و با عبور از روستاهای رضوان،اندرخ به سمت روستای کارده ابتدا از سر بالایی بالا رفته که سرحد دشت مشهد است از قله دکل که سرازیر میشویم و با عبور از روستاهای فیروز اباد،خواجه حسین اباد،کارده،کوشک اباد،گوش،بهره،مارشک و با پیوستن به کج دره به روستای خرکت و در انتها به دره سیستان میرسیم برای اشنایی بیشتر برروی دکمه زیر کلیک کنید

برای رسیدن به این دره از طریق جاده کلات و روستای معین اباد و یا از طریق جاده شاهنامه و روستای توس و با عبور از روستاهای رضوان،اندرخ به سمت روستای کارده ابتدا از سر بالایی بالا رفته که سرحد دشت مشهد است از قله دکل که سرازیر میشویم و با عبور از روستاهای فیروز اباد،خواجه حسین اباد،کارده،کوشک اباد،گوش،بهره،مارشک و با پیوستن به کج دره به روستای خرکت و در انتها به دره سیستان میرسیم برای اشنایی بیشتر برروی دکمه زیر کلیک کنید

 دره زیبای کارده از قله دکل که سرازیر میشویم به سمت سد کارده شروع میشود و با عبور از روستاهای فیروز اباد،خواجه حسین اباد،کارده،کوشک اباد،گوش،بهره،مارشک و با پیوستن به کج دره به روستای خرکت و در انتها به دره سیستان میرسد این دره که مسیری تاریخی بوده دارای جاذبه های گردشگری متعددی است برای اشنایی بیشتر برروی دکمه زیر کلیک کنید

 دره زیبای کارده از قله دکل که سرازیر میشویم به سمت سد کارده شروع میشود و با عبور از روستاهای فیروز اباد،خواجه حسین اباد،کارده،کوشک اباد،گوش،بهره،مارشک و با پیوستن به کج دره به روستای خرکت و در انتها به دره سیستان میرسد این دره که مسیری تاریخی بوده دارای جاذبه های گردشگری متعددی است برای اشنایی بیشتر برروی دکمه زیر کلیک کنید

 دره زیبای کارده از قله دکل که سرازیر میشویم به سمت سد کارده شروع میشود و با عبور از روستاهای فیروز اباد،خواجه حسین اباد،کارده،کوشک اباد،گوش،بهره،مارشک و با پیوستن به کج دره به روستای خرکت و در انتها به دره سیستان میرسد این دره که مسیری تاریخی بوده دارای جاذبه های گردشگری متعددی است برای اشنایی بیشتر برروی دکمه زیر کلیک کنید

 دره زیبای کارده از قله دکل که سرازیر میشویم به سمت سد کارده شروع میشود و با عبور از روستاهای فیروز اباد،خواجه حسین اباد،کارده،کوشک اباد،گوش،بهره،مارشک و با پیوستن به کج دره به روستای خرکت و در انتها به دره سیستان میرسد این دره که مسیری تاریخی بوده دارای جاذبه های گردشگری متعددی است برای اشنایی بیشتر برروی دکمه زیر کلیک کنید

 دره زیبای کارده از قله دکل که سرازیر میشویم به سمت سد کارده شروع میشود و با عبور از روستاهای فیروز اباد،خواجه حسین اباد،کارده،کوشک اباد،گوش،بهره،مارشک و با پیوستن به کج دره به روستای خرکت و در انتها به دره سیستان میرسد این دره که مسیری تاریخی بوده دارای جاذبه های گردشگری متعددی است برای اشنایی بیشتر برروی دکمه زیر کلیک کنید

دره های رشته کوه بینالود

در غرب مشهد رشته کوه دیگری با نام رشته کوه بینالود قرار دارد بلند ترین قله ان بینالود است با ارتفاع 3200 متر البته برخی بلند ترین قله این رشته کوه را قله شیرباد می دانند با ارتفاع 3300 متر این رشته کوه گذرگاهی تاریخی بوده است و به دلیل این که دشت نیشابور را از دشت مشهد جدا می کند مردم از طریق عبور از این رشته کوه به توس و یا بالعکس به نیشابور میرفتند و اکنون نیز با صعود بر قلل مرتفع ان میتوان هر دو دشت را به وضوح دید همچنین این رشته کوه دارای رودخانه ها و دره های زیبا و پوشش گیاهی و جانوری با ارزشی است که از گذشته جزو تفرجگاه های مشهد و مسیرهای گردشگری محسوب می گردیده ریواس از معروفترین گیاهان خودرو این رشته کوه به شمار می رود در بخشی از این رشته کوه پوشش درختچه های ارس نیز به صورت فاصله دار دیده می شود با این مقدمه به بررسی این دره ها میپردازیم دره های این رشته کوه به صورت موازی با هم هستند و میتوان ان قسمتی که در حاشیه مشهد است را به صورت زیر طبقه بندی کرد {رشته کوه بینالود غرب مشهد واقع شده است ولی قسمت هایی از ان زیر نظر شهرستان طرقبه شاندیز میباشد}قسمت شمالی ان و دره های سمت شاندیز قسمت مرکزی دره های طرقبه و قسمت جنوبی این رشته کوه و دره های منطقه خلج و عارفی که هر کدام دارای دره های متعدد و زیبایی است و یک سری دره هایی که نزدیک مشهد هستند و جزو تفرجگاه های مشهدی ها میباشند ولی جزو شهرستان مشهد به حساب نمی ایند مانند دره های سمت شهر چناران مثل اخلمد یا دره های سمت شهر گلبهار مانند فریزی و گلمکان و….

 دره زیبای کارده از قله دکل که سرازیر میشویم به سمت سد کارده شروع میشود و با عبور از روستاهای فیروز اباد،خواجه حسین اباد،کارده،کوشک اباد،گوش،بهره،مارشک و با پیوستن به کج دره به روستای خرکت و در انتها به دره سیستان میرسد این دره که مسیری تاریخی بوده دارای جاذبه های گردشگری متعددی است برای اشنایی بیشتر برروی دکمه زیر کلیک کنید

 دره زیبای کارده از قله دکل که سرازیر میشویم به سمت سد کارده شروع میشود و با عبور از روستاهای فیروز اباد،خواجه حسین اباد،کارده،کوشک اباد،گوش،بهره،مارشک و با پیوستن به کج دره به روستای خرکت و در انتها به دره سیستان میرسد این دره که مسیری تاریخی بوده دارای جاذبه های گردشگری متعددی است برای اشنایی بیشتر برروی دکمه زیر کلیک کنید

 دره زیبای کارده از قله دکل که سرازیر میشویم به سمت سد کارده شروع میشود و با عبور از روستاهای فیروز اباد،خواجه حسین اباد،کارده،کوشک اباد،گوش،بهره،مارشک و با پیوستن به کج دره به روستای خرکت و در انتها به دره سیستان میرسد این دره که مسیری تاریخی بوده دارای جاذبه های گردشگری متعددی است برای اشنایی بیشتر برروی دکمه زیر کلیک کنید

 دره زیبای کارده از قله دکل که سرازیر میشویم به سمت سد کارده شروع میشود و با عبور از روستاهای فیروز اباد،خواجه حسین اباد،کارده،کوشک اباد،گوش،بهره،مارشک و با پیوستن به کج دره به روستای خرکت و در انتها به دره سیستان میرسد این دره که مسیری تاریخی بوده دارای جاذبه های گردشگری متعددی است برای اشنایی بیشتر برروی دکمه زیر کلیک کنید

 دره زیبای کارده از قله دکل که سرازیر میشویم به سمت سد کارده شروع میشود و با عبور از روستاهای فیروز اباد،خواجه حسین اباد،کارده،کوشک اباد،گوش،بهره،مارشک و با پیوستن به کج دره به روستای خرکت و در انتها به دره سیستان میرسد این دره که مسیری تاریخی بوده دارای جاذبه های گردشگری متعددی است برای اشنایی بیشتر برروی دکمه زیر کلیک کنید

 دره زیبای کارده از قله دکل که سرازیر میشویم به سمت سد کارده شروع میشود و با عبور از روستاهای فیروز اباد،خواجه حسین اباد،کارده،کوشک اباد،گوش،بهره،مارشک و با پیوستن به کج دره به روستای خرکت و در انتها به دره سیستان میرسد این دره که مسیری تاریخی بوده دارای جاذبه های گردشگری متعددی است برای اشنایی بیشتر برروی دکمه زیر کلیک کنید

 دره زیبای کارده از قله دکل که سرازیر میشویم به سمت سد کارده شروع میشود و با عبور از روستاهای فیروز اباد،خواجه حسین اباد،کارده،کوشک اباد،گوش،بهره،مارشک و با پیوستن به کج دره به روستای خرکت و در انتها به دره سیستان میرسد این دره که مسیری تاریخی بوده دارای جاذبه های گردشگری متعددی است برای اشنایی بیشتر برروی دکمه زیر کلیک کنید

 دره زیبای کارده از قله دکل که سرازیر میشویم به سمت سد کارده شروع میشود و با عبور از روستاهای فیروز اباد،خواجه حسین اباد،کارده،کوشک اباد،گوش،بهره،مارشک و با پیوستن به کج دره به روستای خرکت و در انتها به دره سیستان میرسد این دره که مسیری تاریخی بوده دارای جاذبه های گردشگری متعددی است برای اشنایی بیشتر برروی دکمه زیر کلیک کنید

 دره زیبای کارده از قله دکل که سرازیر میشویم به سمت سد کارده شروع میشود و با عبور از روستاهای فیروز اباد،خواجه حسین اباد،کارده،کوشک اباد،گوش،بهره،مارشک و با پیوستن به کج دره به روستای خرکت و در انتها به دره سیستان میرسد این دره که مسیری تاریخی بوده دارای جاذبه های گردشگری متعددی است برای اشنایی بیشتر برروی دکمه زیر کلیک کنید

 دره زیبای کارده از قله دکل که سرازیر میشویم به سمت سد کارده شروع میشود و با عبور از روستاهای فیروز اباد،خواجه حسین اباد،کارده،کوشک اباد،گوش،بهره،مارشک و با پیوستن به کج دره به روستای خرکت و در انتها به دره سیستان میرسد این دره که مسیری تاریخی بوده دارای جاذبه های گردشگری متعددی است برای اشنایی بیشتر برروی دکمه زیر کلیک کنید

 دره زیبای کارده از قله دکل که سرازیر میشویم به سمت سد کارده شروع میشود و با عبور از روستاهای فیروز اباد،خواجه حسین اباد،کارده،کوشک اباد،گوش،بهره،مارشک و با پیوستن به کج دره به روستای خرکت و در انتها به دره سیستان میرسد این دره که مسیری تاریخی بوده دارای جاذبه های گردشگری متعددی است برای اشنایی بیشتر برروی دکمه زیر کلیک کنید

 دره زیبای کارده از قله دکل که سرازیر میشویم به سمت سد کارده شروع میشود و با عبور از روستاهای فیروز اباد،خواجه حسین اباد،کارده،کوشک اباد،گوش،بهره،مارشک و با پیوستن به کج دره به روستای خرکت و در انتها به دره سیستان میرسد این دره که مسیری تاریخی بوده دارای جاذبه های گردشگری متعددی است برای اشنایی بیشتر برروی دکمه زیر کلیک کنید

 دره زیبای کارده از قله دکل که سرازیر میشویم به سمت سد کارده شروع میشود و با عبور از روستاهای فیروز اباد،خواجه حسین اباد،کارده،کوشک اباد،گوش،بهره،مارشک و با پیوستن به کج دره به روستای خرکت و در انتها به دره سیستان میرسد این دره که مسیری تاریخی بوده دارای جاذبه های گردشگری متعددی است برای اشنایی بیشتر برروی دکمه زیر کلیک کنید

خاص ترین ها:

از دیرباز مرسوم بوده افرادی که به مسافرت می رفتند کالایی را به عنوان سوغات و یا ره اورد خریداری میکردند و به فامیل،اقوام ویا دوستان هدیه میدادند

مطالب پیشنهادی ما به شما:

خدمات

وبسایت مشهد رخسار در اینده به مسافران و گردشگران محترم خدمات زیر را ارائه خواهد کرد

تهیه بلیط
رزرو هتل
ترنسفر
معرفی مراکز خرید

از دیرباز مشهد سالانه میزبان مسافرانی بوده که به قصد زیارت،تجارت و یا به دلیل این که مشهد در مسیر شاهراه تاریخی خراسان قرار داشته به این شهر سفر می کردند امروزه نیز گردشگران زیادی به قصد زیارت،سیاحت،خرید و استفاده از مراکز تفریحی متعدد ویا بازدید از اثار تاریخی فراوان به این شهر سفر میکنند ما نیز برای اشنایی بیشتر گردشگران به معرفی تمامی این جاذبه ها میپردازیم

لطفا دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید