• ابشار زیبای خواجه حسین اباد

طبیعت گردی>ابشار ها>ابشار خواجه حسین اباد

ابشار زیبای خواجه حسین اباد

منبع:

مجتبی لطفی،”عکاس و پژوهشگر”

نقشه گوگل ابشار زیبای خواجه حسین اباد