• ابشار بکر و زیبای ابقد

طبیعت گردی >ابشار ها>ابشار ابقد

ابشار بکر و زیبای ابقد

 Abqad cascade

 

منبع:

مجتبی لطفی،”عکاس و پژوهشگر”

نقشه گوگل ابشار بکر و زیبای ابقد